Søk

Prof. Kristian Dagfinn Stemsruds fond til støtte for treteknologisk forskning

Stiftelsens disponible midler skal gå til forskningsarbeider, tilskudd til trykkekostnader for Instituttets arbeid og studiereiser i inn- og utland innen fagområdet treteknologi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Fagfeltet skiforskning tildeles støtte ut fra det beløpet som patentrettighetene har bidratt med i stiftelsen. Disse midlene skal gå til forskning og reiser i forbindelse med skiforskning.

Donatoren forutsetter at stiftelsens avkastning ikke brukes i stedet for statsbevilgning eller annen offentlig støtte til de nevnte formålene, og at stiftelsen ikke på noen måte skal tjene til å avlaste Statens forpliktelser eller andre fond for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

 

Utdeling av midler vurderes og vedtas av stiftelsens styre.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

§ 1

Fondet er opprettet med tillatelse fra Det kongelige landsbruksdepartementet av 13. juli 1979 i henhold til brev av 15. januar 1974 fra oppfinnerne, Reidar-Otto Ullevålseter, Kristian Dagfinn Stemsrud og Øystein Mengkrog, av det patenterte skiprøveutstyret ved Institutt for treteknologi. Fondet skal etter ønske fra to av giverne, Reidar-Otto Ullevålseter og Øystein Mengkrog, bære navnet: Professor Kristian Dagfinn Stemsruds fond.

§ 2

Fondets grunnkapital utgjør Kr. 400. 000,- og er urørlig. Avkastningen av det nevnte gavebrevet, som opprinnelig var på Kr. 70. 000,-, skal gå til skiforskning.

Kapitalen skal anbringes slik at den gir høy avkastning, men anbringelsen skal skje til minst 1. prioritets sikkerhet. Forøvrig skal den anbringes i samsvar med de reglene som til enhver tid gjelder for midler tilhørende offentlig stiftelser.

Fondets grunnkapital kan økes.

§ 3

Fondet forvaltes av et styre på 3 medlemmer med like mange personlige varamenn.

Styremedlemmene velges av Kollegiet ved Norges landbrukshøgskole blant de personer som er foreslått av rådet ved Institutt for treteknologi, NLH. Funksjonstiden er 3 år. En av giverne skal være representert i fondets styre. Deres representasjonstid bør veksle med 3 års perioder.

For regnskapet og kontrollen gjelder de vanlig regler for offentlige stiftelser.

§ 4

Fondets årlige avkastning disponeres til forskningsarbeider, tilskudd til trykningskostnader for Instituttets arbeider, og studiereiser i inn- og utland innen fagområdet for Institutt for treteknologi, NLH.

Fagfeltet skiforskning tildeles støtte i forhold til det beløp patentrettighetene har bidratt med i fondet. Disse midlene skal nyttes til forskning og reiser i forbindelse med skiforskning.

Tilsagnet om midler gis skriftlig, men midlene skal bli stående til forretning inntil vedkommende kan foreta reisen eller sett igang med det arbeidet midlene er gitt til.

Det er donatorens forutsetning at fondets avkastning ikke må brukes i stedet for statsbevilgning eller annen offentlig støtte til de nevnte formål, og fondet skal ikke på noen måte tjene til avlastning i Statens forpliktelser eller tjene til avlastning av andre fond for Norges landbrukshøgskole.

§ 5

Fondets avkastning med fradrag av administrasjonsutgiftene deles ut en gang i året.

20 % av fondets avkastning skal legges til grunnkapitalen inntil den er nådd Kr. 500. 000,-. Etter at denne grunnkapitalen er nådd, skal økning om mulig skje i samsvar med økning av konsumprisindeksen.

Utdelingen skal offentliggjøres på den måten styret finner hensiktsmessig. Bidrag skal tildeles tilsatte ved Institutt for treteknologi, NLH, når disse har vært tilsatt minst 1 år, og personer som har vært tilknyttet Instituttet i like langt tidsrom.

Ved fastsettelsen av reisebidragenes størrelse skal styret påse at rimeligste reisemåte er valgt.

De som får bidrag må sende regnskap for beløpet og melding om reise sen og om arbeidet til fondets styret så snart som mulig, senest 4 måneder etter at reisen eller arbeidet er avsluttet.

§ 6

Styret skal avgi de rapporter om Norges landbrukshøgskole og den offentlige fondsforvaltning forlanger.

§ 7

Ved en eventuell omorganisering av skogbruksinstituttene skal en tilgodese de formål og personer som disse statuttene nevner.

Translate »