Søk

Stiftelsen til fremme av teknologisk forskning og undervisning ved NTNU

Stiftelsens formål er å fremme teknologisk forskning og undervisning ved NTNU.

Det gis støtte til :

 

  • forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge til beste for allmennheten, herunder også videreføring av Vebjørn Tandbergs arbeide for å fremme et godt industrimiljø.
  • spesielle større forskningsoppgaver av betydning for norsk industri. Prioriterte prosjekter bidrar og styrker det faglige miljøet, videregående undervisning og opplæring innen teknologiske utdanning og forskning ved NTNU. Det gis ikke støtte til oppgaver som naturlig tilligger staten å løse.
  • vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. Ved midler til overs fra denne bolken, kan støtten gis til formål ved NTNU som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.
  • reisestipend til stipendiater ved Institutt for materialteknologi, NTNU. Studiereiser i Norge eller til de andre nordiske land gis fortrinnsrett ved ellers like søknader.
  • reisestipend til faste vitenskapelige ansatte ved Institutt for materialteknologi, NTNU. Studiereiser i Norge eller til de andre nordiske land gis fortrinnsrett ved ellers like søknader.

 

Stiftelsen lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til fremme av teknologisk forskning og undervisning ved NTNU

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Stiftelse

Grunnkapital

Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

 kr 865 036

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

 kr 1 000 000

Norsk Hydros Forskningsfond ved NTNU

kr 1 000 000

Tandbergs Radiofabrikks fond

kr 1 915 488

Totalt

kr 4 780 524

Stiftelsens grunnkapital er kr 4 780 524. Grunnkapitalen er urørlig.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til fremme av teknologisk forskning og undervisning ved NTNU.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å fremme teknologisk forskning og undervisning ved NTNU.

Det gis støtte til følgende kategorier i tråd med oppgitte fordelingsnøkkel:

  • 28 % av stiftelsens midler er øremerket forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge til beste for allmennheten, herunder også videreføring av Vebjørn Tandbergs arbeide for å fremme et godt industrimiljø.
  • 26 % av stiftelsens midler er øremerket spesielle større forskningsoppgaver av betydning for norsk industri. Prioriterte prosjekter bidrar og styrker det faglige miljøet, videregående undervisning og opplæring innen teknologiske utdanning og forskning ved NTNU. Det gis ikke støtte til oppgaver som naturlig tilligger staten å løse.
  • 20 % av stiftelsens midler er øremerket vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. Ved midler til overs fra denne bolken, kan støtten gis til formål ved NTNU som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.
  • 19 % av stiftelsens midler er øremerket reisestipend til stipendiater ved Institutt for materialteknologi, NTNU. Studiereiser i Norge eller til de andre nordiske land gis fortrinnsrett ved ellers like søknader.
  • 7 % av stiftelsens midler er øremerket reisestipend til faste vitenskapelige ansatte ved Institutt for materialteknologi, NTNU. Studiereiser i Norge eller til de andre nordiske land gis fortrinnsrett ved ellers like søknader

§ 3. Fagkomite

 Innstilling til utdeling av midler foretas av en fagkomite på minimum 3 maksimum 6 medlemmer med nødvendig teknologisk kompetanse. Minst 1 av medlemmene skal fortrinnsvis representere ett av oppretterselskapene: 1) Eramet Norway AS, 2) Elkem AS, 3) Norsk Hydro ASA.

Medlemmene oppnevnes av NTNU.

Oppnevningen skjer for 4 år av gangen. Gjenoppnevning kan skje.

§ 4. Styret

 Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.

Rektor ved NTNU bestemmer etter fullmakt fra styret ved NTNU antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Vedtektene er behandlet og godkjent av styret 01.12.2022