Søk

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme

Fondet skal fremme vitenskapen.

Det deles ut midler særlig i form av 

  • bidrag til fremme av vitenskapelige undersøkelser
  • støtte til utgivelse av vitenskapelige skrifter, inkludert trykking, utstyr eller annen form for støtte
  • belønning av særlig fremragende vitenskapelige oppdagelser eller avhandlinger
  • støtte til utmerkede forskere til fri vitenskapelig virksomhet

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme ble opprettet i 1896. Fondet er en av 6 stiftelser som inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond. De seks stiftelsene har felles styre og forvaltes etter samme regler.

 

Fondet lyser ut midler hvert år 1. desember med fast søknadsfrist 15. januar. Det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i denne perioden på denne nettsiden. 

Forbered din søknad i god tid. Klikk her for oppdatert veileder med informasjon om krav til søknaden. 

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Klikk her for å bli overført til Nansenfondet og de dermed forbundne fonds samleside for utfyllende informasjon.


Vedtekter

FOR

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme

(vedtagne i Møde af Indbyderne d. 30. Oktbr. 1896 konfirmerede ved høieste Resolution af 8. Dec. 1896, med endringer konfirmert ved kgl. Resolusjon 25. januar 1899. Stadfestet av Socialdepartementet 5. mars 1932 med endringer av 21. januar 1938, 11. april 1946, 23. oktober 1992, 25. juni 1997 og stadfestet av Stiftelsestilsynet med endringer av 22.11.2007)

 

§ 1.

"Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme", som er grunnlagt ved frivillige bidrag i anledning av Framekspedisjonens lykkelige hjemkomst i august 1896, skal være en egen alminnelig stiftelse, knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi.

§ 2.

Fondets grunnkapital, kr. 20.850.651, er urørlig og anbringes slik som til enhver tid er bestemt for alminnelige stiftelsers midler; den skal økes ved avsetning av minst en tiendedel av den årlige renteavkastning og kan for øvrig økes ved gaver og eventuelle innkomster på annen måte.

§ 3.

Fondets formål er å tjene til vitenskapens fremme på alle måter som dets styre til enhver tid finner best; dog må fondets renter aldri anvendes til bygninger for vitenskapelige formål. Blant de formål som særlig bør være gjenstand for fondets virksomhet, kan fremheves:

  • a) bidrag til fremme av vitenskapelige undersøkelser;
  • b)   utgivelse av vitenskapelige skrifter, derunder innbefattet trykning, utstyr og understøttelse av enhver art;
  • c)   belønning av særlig fremragende vitenskapelige oppdagelser eller avhandlinger;
  • d)   understøttelse for utmerkede forskere til fri vitenskapelig virksomhet.

§ 4. 

For de vitenskapelige publikasjoner som utgis på fondets bekostning, skal utrykkelig på titelbladet anføres at de er utgitt med støtte fra Fridtjof Nansens fond. Likeledes skal de belønninger som utdeles i henhold til § 3c, benevnes: "Fridtjof Nansens belønning".

§ 5.

Anvendelsen av fondets midler skal bestemmes og fondet selv forvaltes av et styre, bestående av seks medlemmer oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

Ved oppnevnelsen skal det tas behørig hensyn til regional fordeling av medlemmene og søkes en bredest mulig representasjon av fagområder.

Medlemmene oppnevnes for 3 - tre -år.

Styreleder blir oppnevnt av Det Norske Vitenskaps-akademi. Det er helt avgjørende at det velges inn en person i styret som er villig til å være leder. Styret bestemmer selv sin forretningsorden.

Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Styret kan oppnevne faglige råd som gir innstilling om søknadene. Styret fastsetter rådenes sammensetning og arbeidsform.

§ 6.

Styret kan overdra forvaltningen av fondets kapital til en av det oppnevnt komité eller et egnet offentlig godkjent forvaltningsorgan. Med hensyn til regnskapsførsel og kontroll forholdes overensstemmende med de regler som til enhver tid gjelder for alminnelige stiftelsers midler. Det disponible beløp av de årlige renter utbetales etter anvisning av styrets leder.

§ 7.

Styret har rett til av fondets renter å anvende de fornødne midler til administrasjon og løpende utgifter.

§ 8.

Beretning om fondets virksomhet skal hvert år av styret forelegges for Vitenskapsakademiet i et møte etter avslutning av fondets budsjettår og deretter offentliggjøres.

§ 9.

Forandringer i disse statutter kan foretas av Stiftelsestilsynet etter forslag fra fondets styre og etter at Vitenskapsakademiet har hatt anledning til å uttale seg.

§ 10.

I "Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme" inngår fra og med regnskapsåret 2006 også disse fond (legater):

1. Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 6.786.071,- som utgjør 27,93 % av fondsmassen,
2. Det Østerdalske fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 23.353,- som utgjør 0,10 % av fondsmassen,
3. Ole Evenstads fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932, med inngangsverdi på kr. 26.663,- som utgjør 0,11 % av fondsmassen,
4. Det Trondhjemske fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 50.343,- som utgjør 0,22 % av fondsmassen,
5. Fredrik Lundgreens fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1923 med en inngangsverdi på kr. 49.905,- som utgjør 0,21 % av fondsmassen,
6. Moltke Moes fond til fremme av norsk folkloristisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 43.969,- som utgjør 0,19 % av fondsmassen,
7. Christopher Hannevigs fond til N.H. Abels minne, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangverdi på kr. 339.881,- som utgjør 1,40 % av fondsmassen,
8. Norske Livsforsikringsselskapers fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 162.545,- som utgjør 0,67 % av fondsmassen,
9. Professor Kristian Birkelands fond for geologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 444.055,- som utgjør 1,83 % av fondsmassen,
10. Sulitelmafondet til fremme av norsk geologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr, 244.285,- som utgjør 1,01 % av fondsmassen,
11. Roald Amundsens fond til fremme av geografisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 227.631,- som utgjør 0,94 % av fondsmassen,
12. J.L. Nerliens fond til fremme av norsk fysisk og kjemisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr.252.316,- som utgjør 1,04 % av fondsmassen,
13. C.M. Guldberg og P. Waages fond til fremme av norsk fysikals-kjemisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr.172.551,- som utgjør 0,71 % av fondsmassen,
14. Sam Eydes fond til fremme av kjemisk og fysisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 241.263,- som utgjør 0,99 % av fondsmassen,
15. Axel Auberts fond til fremme av videnskapelig forskning på fysikkens og kjemiens område, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 975.740,- som utgjør 4,02 % av fondsmassen,
16. Det Medisinske fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 189.315,- som utgjør 0,78 % av fondsmassen,
17. N. Andresens fond til fremme av norsk biologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 331.261,- som utgjør 1,37 % av fondsmassen,
18. Ernst og Ossian Sars fond til fremme av historisk og zoologisk-biologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 166.739,- som utgjør 0,69 % av fondsmassen,
19. Borrefondet til fremme av norsk arkeologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 234.038,- som utgjør 0,96 % av fondsmassen,
20. P.A. Munch fondet til fremme av norsk historieforskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 336.172,- som utgjør 1,39 % av fondsmassen,
21. Sophus Bugges fondet til fremme av humanistisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 242.156,- som utgjør 1,00 % av fondsmassen,
22. Holbæk Eriksens fond til fremme av åndsvitenskapelig forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 445.129,- som utgjør 1,83 % av fondsmassen,
23. A.M. Schweigaards fond til fremme av norsk rettsvitenskapelig forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 297.710,- som utgjør 1,23 % av fondsmassen,
24. T.H. Aschehoug fondet til fremme av samfunnsvitenskapelig forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 438.399,- som utgjør 1,81 % av fondsmassen,
25. W.C. Brøggers fond for unge norske vitenskapsmenn, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 233.886,- som utgjør 0,96 % av fondsmassen,
26. Th. Tjøttas fond til fremme av norsk epidemiologisk, bakteriologisk og serologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 131.386,- som utgjør 0,54 % av fondsmassen,
27. Ø. Stavs og hustru S. Stavs fond til fremme av medisinsk forskning i Norge, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 5.093.378,- som utgjør 20,99 % av fondsmassen,
28. Det vitenskapelige forskningsfond av 1919 (humanistisk avdeling), stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 2.847.552,- som utgjør 11,74 % av fondsmassen,
29. Det vitenskapelige forskningsfond av 1919 (matematisk-naturvitenskapelig avdeling), stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 2.918.057,- som utgjør 12,03 % av fondsmassen,
30. Det sjømilitære forskningsfond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 65.892,- som utgjør 0,27 % av fondsmassen,
31. Undåsfondet, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 251.861,- som utgjør 1,04 % av fondsmassen.

Translate »