Søk

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Stiftelsen fremmer norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin.

Støtte gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Det deles tradisjonelt ut stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 40 000 kr. 

Fondet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Fastsatt av Det akademiske kollegium 20. januar 1989, med endring 13. juni 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet av Gjertrud og Rolf Gjertsen til minne om deres sønn, Rolf Geir Gjertsen, født 23. mai 1952, som omkom under tjenestegjøring som lege den 24. oktober 1987. Fondets grunnkapital er NOK 600.000,-, som kan økes med gaver. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

Fondets formål er å fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin gjennom stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible delen av avkastningen deles ut i form av stipend i samsvar med fondets formål etter vedtak i fondets fagkomité. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fagkomiteen skal bestå av minimum tre personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.