Søk

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin.

Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. februar.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 20. januar 1989, med endring 13. juni 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

§1.

Fondet er opprettet av Gjertrud og Rolf Gjertsen til minne om deres sønn, Rolf Geir Gjertsen, født 23. mai 1952, som omkom under tjenestegjøring som lege den 24. oktober 1987. Fondets grunnkapital er NOK 600.000,-, som kan økes med gaver. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

Fondets formål er å fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin gjennom stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible delen av avkastningen deles ut i form av stipend i samsvar med fondets formål etter vedtak i fondets fagkomité. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fagkomiteen skal bestå av minimum tre personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »