Søk

Miss Edith M. Sewell’s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo

Legatets formål er å styrke den litterære og biblioteksmessige forbindelsen med andre land, fortrinnsvis med Storbritannia.

Hvert års midler skal brukes til innkjøp av litteratur som ikke naturlig dekkes av annuum, til

  • trykking
  • reisebidrag
  • representasjon, osv.

Legatet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger. Universitetsbiblioteket tildeles midlene direkte hvert år til bruk i tråd med fondets formål. Midlene disponeres av overbibliotekaren.


Vedtekter

FOR

Miss Edith M. Sewell’s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 13. april 1956. Stadfestet av Sosialdepartementet 3. mai 1956. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 14. februar 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. mai 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet på grunnlag av Miss Edith M. Sewell's testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo. Miss Sewell døde 9. januar 1955. Legatets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 89.109,82, men i 2000 ble grunnkapitalen oppjustert til NOK 400.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen overføres til Universitetsbiblioteket og disponeres av overbibliotekaren til formål som styrker den litterære og biblioteksmessige forbindelse med andre land, fortrinnsvis Storbritannia (således til innkjøp av litteratur som ikke naturlig dekkes av annuum, til trykning, reisebidrag, representasjon, etc). Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.