Søk

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Legatet gir økonomisk støtte til videreutdanning av sivilingeniører innen det maskintekniske fagområdet.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. 

 

Legatet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

(Fastsatt av Professorutvalget 5. desember 1974, ny endring 13. desember 2004. Endringer vedtatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 21. august 2003 og 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av følgende to legater: 1) Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU er opprettet ved Robert og Ella Wenzin ved testamente av 29. november 1957 til minne om deres sønn, sivilingeniør Sverre Wenzin som er utdannet som sivilingeniør ved Maskinavdelingen ved NTH og som omkom ved en ulykke i 1938. Stiftelsen utgjorde ved boslutningen NOK 628.996,23. 2) Fabrikkeier Hans Mustads legat som ble opprettet 1. juli 1932 ved gavebrev på NOK 250.000,- av firmaet O. Mustad & Søn til minne om de daværende eieres far, fabrikkeier Hans Mustad. Stiftelsens grunnkapital er NOK 1.400.000,- og den skal være urørlig. Stiftelsen kan økes ytterligere ved gaver.

Stiftelsen ble i 2019 tilført annen egenkapital fra avviklede Fondet for belønning av fremragen-de studentarbeid innen økologiske aspekt av materialteknologi ved NTNU. Det aktuelle beløpet er NOK 180.839,-. Beløpet inngår ikke i fondets grunnkapital.»

§ 2

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend for unge, begavede sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor etter forslag fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er.
Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre. Fagkomiteens funksjonstid er 3 år.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

Translate »