Søk

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til unge, begavede sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra fagkomiteen i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2020
Tilgjengelig for utdeling: 100 000,00 NOK
 

Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 100 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være sivilingeniør

- ha konkrete planer om videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Vedtekter

(Fastsatt av Professorutvalget 5. desember 1974, ny endring 13. desember 2004. Endringer vedtatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 21. august 2003 og 13. januar 2005)

§ 1

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av følgende to legater: 1) Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU er opprettet ved Robert og Ella Wenzin ved testamente av 29. november 1957 til minne om deres sønn, sivilingeniør Sverre Wenzin som er utdannet som sivilingeniør ved Maskinavdelingen ved NTH og som omkom ved en ulykke i 1938. Stiftelsen utgjorde ved boslutningen kr. 628.996,23. 2) Fabrikkeier Hans Mustads legat som ble opprettet 1. juli 1932 ved gavebrev på NOK 250.000,- av firmaet O. Mustad & Søn til minne om de daværende eieres far, fabrikkeier Hans Mustad. Stiftelsens grunnkapital er NOK 1.400.000,- og den skal være urørlig. Stiftelsen kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend for unge, begavede sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor etter forslag fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er.
Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre. Fagkomiteens funksjonstid er 3 år.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

Translate »