Søk

Professor Trygve Haavelmos fond

Stiftelsen skal støtte Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Tilgjengelige midler skal brukes til formål som kan bidra til å fremme det kollegiale samarbeidet ved instituttet.

Beslutninger om bruk foretas av stiftelsens fagkomite etter forslag fra instituttets faste personale. Medlemmer av fagkomiteen har ikke forslagsrett.

Stiftelsens hytteeiendommer skal være til bruk for personalet ved Økonomisk institutt.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 14. august 1990. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 29. mars 2000 og 24. august 2001, registrert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. mai 2000 og 8. januar 2002.

§1.

Trygve Haavelmos fond er opprettet i henhold til gavebrev datert 24. januar 1990. Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjør NOK 2.000.000,-. Ved gavebrev av 9. juli 1999 er fondet gitt eiendomsretten til gnr 78, bnr 8 og gnr 84, bnr 6 i Skurdalen, Hol kommune.

§2.

Av den årlige avkastningen etter at utgifter til administrasjon og til vedlikehold av eiendommene er dekket skal en femtedel legges til kapitalen. Resten av avkastningen skal hvert år overlates i sin helhet til Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo til bruk for ethvert formål som kan bidra til å fremme det kollegiale samarbeidet ved instituttet. Beslutninger om bruk skal foretas av fondets fagkomite på grunnlag av forslag fra instituttets faste personale. Medlemmer av fagkomiteen har ikke forslagsrett. Fondets hytteeiendommer skal være til bruk for personalet ved Økonomisk institutt.

§3.

Fondets fagkomite skal bestå av tre medlemmer hvorav alle skal være fast ansatt ved instituttet. Fagkomiteens medlemmer utpekes av Økonomisk institutts styre og har en funksjonstid på tre år. Gjenvalg kan finne sted.

§4.

Fondets faste eiendommer forvaltes av fondsstyret. Ingen del av eiendommene kan avhendes uten etter samtykke av Økonomisk institutt. Eventuelle salgsinntekter skal brukes til å anskaffe annen eiendom til samme formål eller legges til fondets kapital.

§5.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »