Søk

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Stiftelsen gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

Under ellers like vilkår har personer innen sjømannsyrket og håndverkere, deres enker og etterlatte, samt personer som lider av en fremtredende folkesykdom fortrinnet.

Videre gis slektninger av stiftelsens opprettere ytterligere fortrinnsrett ved ellers like vilkår.

 

Merk at styret ønsker å nå ut til flest mulig som faller inn under stiftelsens formål, og prioriterer derfor å støtte større, konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner.

 

Stiftelsen lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

 

som er en sammenslutning av:

I          Familien Wilhelmsens legat, org. nr. 977 150 914

som er en sammenslutning av:

 1. Asta Wilhelmsens legat til fordel for tuberkuløse, opprettet ved gavebrev av 25.1.1913, stadfestet ved Kgl. Res. av 28.6.1913.
 2. Halfdan Wilhelmsens og hustrus legat til fordel for trengende sjømenn av enhver kategori, deres trengende enker eller etterlatte i Tønsberg, Sem og Nøtterøy, opprettet ved gavebrev av 22.8.1916, stadfestet av Sosialdepartementet 10. juni 1918.
 3. Magdalene og Finn Wilhelmsens legat til fordel for damer, ugifte eller enker, bosittende i Tønsberg med fortrinnsrett for beslektede av legatstifterne innenfor landets grenser, opprettet av gavebrev av 21.4.1927.

II         Anders Madsen og hustrus legat og Mads Gregersen og hustrus legat til fordel for verdig trengende, org. nr. 977 150 523.

Legatet er dannet ved sammenslutning av følgende legater:

 1. Anders Madsens og hustrus legat, opprettet ved gavebrev av 1705, til fordel for verdig trengende.
 2. Mads Gregersen og hustrus legat, til fordel for verdig trengende til skotøy.

III        Skipsreder Gustav Conrad Hansen og hustrus legat og hertil sammensluttede legater, org. nr. 977 150 248.

Legatet er dannet ved sammenslutning av følgende legater:

 1. Skipsreder Gustav Conrad Hansen og hustrus legat, opprettet gavebrev av 06.07.1897, stadfestet i Statsråd 26.11.1897 til fordel for verdig trengende sjømenn i Tønsberg og omegn.
 2. Murmester Johan Bergstrøm og hustrus legat, opprettet ved testamente av 15.12.1890, stadfestet i Statsråd 24.07.1893 til fordel for trengende håndverkere eller deres enker.
 3. Helene Sofie Bull, f. Kreftings legat opprettet ved gavebrev av 16.09.1803, konfirmert av stiftsdireksjonen 22.06.1819, til fordel for tiltak for eldre i Tønsberg.
 4. Jacob Bull og hustru Beate Marie, født Foyn, opprettet ved testamente av 16.10.1856, stadfestet i Statsråd 30.03.1885 til fordel for verdig trengende damer i Sem og Tønsberg.
 5. Nils Bull, opprettet ved gavebrev av 17.12.1954 og 11.01.1955 til fordel for verdig trengende kvinner bosatt i Nøtterøy og Tønsberg.
 6. Kjøpmann Lars Dahls legat, opprettet ved gavebrev av 03.09.1874, stadfestet i Statsråd 20.10.1874 til fordel for fattige skolebarn og andre trengende i Tønsberg.
 7. Martine og Nicoline Dahl, opprettet ved gavebrev av 17.11.1905, stadfestet av Sosialdepartementet 06.11.1906 med senere endringer.
 8. Skipskaptein Fredrik Foyns legat, opprettet 31.03.1873, stadfestet i Statsråd 30.01.1874 til fordel for verdig trengende skipsførere og trengende enker eller ugifte kvinner over 40 år.
 9. Hilda Ingvaldsons legat, opprettet ved testamente av 25.01.1939, stadfestet av Sosialdepartementet i april 1961 til fordel for verdig trengende damer i Tønsberg.
 10. Magda og Ellen Nilsen, opprettet ved testamente av 10.08.1957 til fordel for verdig trengende kvinner i Tønsberg.
 11. Tønsberg Pensjonsfond for tjenestepiker som har tjent i Tønsberg, opprettet 12.11.1886.
 12. Thorvald Aasberg, opprettet ved testament av 12.10.1943 til fordel for sjømenns efterlatte i Sem og Tønsberg.

IV       Tønsberg og omegns stiftelse til fordel for økonomisk vanskeligstilte personer

            Stiftelsen er en sammenslutning av:

 1. nr. 941 244 521 - Sussanne Garben Barths legat til fordel for anskaffelser av barnetøy til en eller flere innen Tønsberg bosatte kvinner, gifte eJler ugifte der venter sin nedkomst.
 2. nr. 975 531 791 - Magda og L. A. Christensens legat til fordel for verdig trengende sjømenn eller deres trengende etterlatte i Tønsberg og omegn med fortrinnsrett for sjøfolk som har fan med Hjalmar Røeds - skip, opprettet ved gavebrev av 12.03.1918, stadfestet ved Kgl: Res. Av 01.11.1921.
 3. nr. Intet – Conrad Langaard Christiansens legat til fordel for syke trengende sjøfolk bosatt i Tønsberg, opprettet i henhold til_ testamente av 11.05.1925.
 4. nr.841 908 732 - Agnes Christoffersens legat til fordel for trengende i Tønsberg og Tjøme med fortrinnsrett for slektninger, opprettet i henhold til testamente av 9. mars 1925.
 5. nr. 944 009 191 - Andreas Foyn sønners legat til fordel for trengende borgelige sjømenn i Tønsberg eller omegn med fortrinnsrett for slekt og familie i henhold til testamente opprettet av S.A. Foyn den 11. november 1846.
 6. nr. 844 073 402 - Korpslege Carl Julius Gamborgs legat til fordel for trengende barn, fornemmelig sjømenn i Tønsberg eller hvis slike ikke finnes i byens nærmeste omegn til hjelp til deres utrustning når de første gang går til sjøs, opprettet i henhold til testamente av 9. oktober 1916.
 7. nr. 977 150 213 - A. W. Gjersøes og hustrus Nanna, født Fagerlunds legat til fordel for trengende i Tønsberg med fortrinnsrett for legatstifternes familie, opprettet ved gavebrev av februar 1917, stadfestet av Sosialdepartementet 31.10.1921.
 8. nr. 975 531 767 - Marthinius Hansen og hustru Severine Hansens legat til fordel for verdig trengende menn og kvinner bosatt i Tønsberg; med fortrinnsrett for legat oppretternes familie, opprettet i henhold til testamente av 07.06.1902.
 9. nr. Intet - Prost Kierulffs legat til fordel for trengende embetsmenn eller bestillingsmenns enker eller ugifte døtre med fortrinnsrett for legatstifters slektninger, opprettet før 1919.
 10. nr. Intet - Even Kjønnerøds legat til fordel for verdige trengende menn og kvinner som ikke har hatt hjelp av forsorgsvesenet og som er bosatt i Tønsberg, med fortrinnsrett for legatstifternes familie, opprettet før 1933.
 11. nr. 941 254 497 - Elias Larsens legat til fordel for verdig trengende tjenestefolk av begge kjønn i Tønsberg eller omegn, fortrinn har sådanne som har utvist lang og tro tjeneste i samme familie. Legatet er opprettet før 1921.
 12. nr. 977 151 872 - Morten Severin Pedersen og hustru Anna Mathilde Pedersens legat til fordel for verdig trengende gamle eller utslitte sjømenn eller deres etterlatte som ikke nyter understøttelse av det offentlige forsorgsvesen og er hjemmehørende i Tønsberg eller Slagen med fortrinnsrett for legatstifternes familie, opprettet ved gavebrev av 01.06.1917.
 13. nr. 944 051 090 - Kaptein Thomassens foreldre Thomas og Marie Tellefsens legat til fordel for verdig trengende sjømannfamilier hjemmehørende i Tønsberg, med fortrinnsrett for slekten, opprettet ved gavebrev av juli 1930, stadfestet av Sosialdepartementet 22.04.1931.
 14. nr. 941 197 116 - Fru Femanda Stribolts legat til fordel for gamle, ubemidlede mennesker i Slagen og Vallø som ikke nyter eller har nytt støtte av det offentlige forsorgsvesen, opprettet i henhold til testamenter av 12.06. og 22. 11.1948.
 15. nr. 844 476 922 - Fru Sofie F. Ekroll Jansens legat til fordel fortrengende familier, enker og foreldreløse barn bosatt i Sem og Slagen, som ved tap av forsørger, eller på annen måte har kommet i nød og ikke er understøttet av det offentlige fattigstyre.
 16. nr. 877 150 682 - Johan og Rikke Røslands legat til fordel for verdig trengende døve, blinde og vanføre bosatt i Sent eller Slagen, og som ikke har understøttelse av det offentlige forsorgsvesen.
 17. nr. 977 150 604 - Hans Ludvig Nørregaards legat til fordel for verdig trengende enker og eldre ugifte damer bosatt i Tønsberg som ikke nytter fattigunderstøttelse eller tilhører arbeiderklassen, med fortrinnsrett for slektninger av legatoppretter, opprettet i henhold til testamente av 7. mars 1911.
 18. nr. 841 254 112 - Karen Kaas' legat til fordel for trengende ugifte kvinner (ikke enker) i Tønsberg som er over 50 år, "fortrinnsvis skipsføreres døtre, med fortrinnsrett for legatstifternes familie, opprettet i henhold til testamente av 09.07.1909.
 19. nr. 977 150 574 - Jacob Nissen og Hustrus legat til fordel for trengende aktverdige ugifte unge kvinner over 40 år, bosatt i Tønsberg, som har hatt foreldre eller forsørgere av den såkalte kondisjonerte stand og mottatt en dertil svarende oppdragelse, opprettet midt på 1800-tallet.
 20. nr. Intet - Brukseier PM Eckersberg og Hustrus legat til fordel for trengende sjøfolk hjemmehørende i Tønsberg og som har avlagt skipper- eller styrmannseksamen samt etterlatte etter sådanne, med fortrinnsrett for slektninger av testamentoppretterne, trolig opprettet tidlig på 1900-tallet.
 21. nr, 977 150 361 -Kontorsjef Julius Jansens legat til fordel for trengende enker bosatt i Tønsberg og som ikke nytter fattigunderstøttelse, opprettet i henhold til testamente av 13.05. og 12.06.1905, stadfestet av Sosialdepartementet 16. desember 1933.
 22. nr. Intet - Fredrikke Amalie Steenbergs legat til fordel for to verdige trengende, ugifte kvinner innen Tønsberg Handelsstand, opprettet i henhold til testamente av 21.12.1887.
 23. nr. Intet -Søstrene Steenbergs legat til fordel for verdige trengende, fortrinnsvis av stifterens slekt, samt nødlidende av samme, opprettet i henhold til testamente av 21.12.1887.
 24. nr. 977 151 732 - Louise Maurers legat til fordel for fattige i Slagen Sogn, opprettet i henhold til testamente av 20. mars 1937.
 25. nr. 979 144 l 72- Legat til beste for trengende eldre bosatt i Tønsberg, hvor vedtektene ble vedtatt av Tønsberg formannskap 19.03.1997.
 26. nr. 879 144 922 - Legat til beste for vanskeligstilte barn hjemmehørende i Tønsberg, hvor vedtektene ble godkjent av Tønsberg formannskap 19.03.1997.
 27. nr. 977 152 224 - Tønsberg Tuberkulose- og hjelpefond, hvor statuttene ble godkjent av Tønsberg formannskap 17. oktober 1962.

 

§ 1

Stiftelsens navn er Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser.

Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 15 889 719,25. Stiftelsens grunnkapital kan økes med gaver. Grunnkapitalen kan ikke forringes.

§ 2

Stiftelsen har til formål å gi bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn. Under ellers like vilkår har personer innen sjømannsyrket og håndverkere, deres enker og etterlatte, samt personer som lider av en fremtredende folkesykdom fortrinnet.

Stiftelsen skal sørge for vedlikehold av gravstedene til Morten Severin Pedersen og hustru Anna Mathilda Pedersen, Fernanda og Gunnar Eliassen og Fernanda Striboldt.

Under ellers like forhold har slektninger av legatstifterne fortrinnsrett.

§ 3

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

 • Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
 • Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
 • Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
 • Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av midler foretas av stiftelsens styre.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

§ 4

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Plassering av stiftelsens midler avgjøres av styret

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Utdeling av stiftelsens midler for det enkelte år, herunder fastsettelse av legatporsjonenes størrelse, fastsettes av styret.

§ 5

De resterende inntekter etter at forretningsførerens godtgjørelse og stiftelsens øvrige utgifter er dekket, kan utdeles til formålet, j.fr. § 2

Personer som tidligere er tatt i betraktning ved utdelingen skal fortsatt ha en legatporsjon hvis ikke hans eller hennes forhold er vesentlig endret.

§ 6

Forøvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om stiftelser.

Translate »