Søk

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

Fondet fremmer anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk Institutt (UiO) og Frischsenteret.

Støtte gis til tiltak som fremmer samarbeidet mellom de to institusjonene, og som bygger opp det faglige grunnlaget for dette. Dette kan skje

  • ved at personer ved én av de to institusjonene får stipend for opphold av kortere eller lengre varighet ved andre forskningsinstitusjoner
  • ved at personer ved én av de to institusjonen kjøpes fri fra de faste arbeidsoppgavene for kortere eller lengre tid for å bygge opp sin kompetanse
  • ved at det finansieres opphold ved instituttet eller ved Frischsenteret for forskere fra andre institusjoner i inn- eller utland
  • på andre måter som styret finner formålstjenlig.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 20 000 kr – 100 000 kr. 

 

Fondet lyser ut midler 1. februar annet hvert år med fast søknadsfrist 30. mars.

Neste utlysning forventes annonsert i 2024.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. oktober 1996 med endring av Universitetsstyret 15. mai 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 27. januar 1997, 1. mars 2000 og 27. januar 2004.

 

§1.

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt er opprettet ved bidrag fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Hovedfondet (grunnkapitalen) utgjorde ved opprettelsen av fondet kr 600 000,-. Det kan økes ved gaver. Av den årlige renteavkastning legges 10% til hovedfondet.

§2.

Fondet skal fremme anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk institutt og ved Frischsenteret. Årlig kan midler utover grunnkapitalen, jfr. § 1, benyttes til tiltak som fremmer samarbeidet mellom de to institusjonene, og som bygger opp det faglige grunnlaget for dette. Det kan skje - ved at personer ved en av de to institusjoner får stipend for opphold av kortere eller lengre varighet ved andre forskningsinstitusjoner, - ved at personer ved en av de to institusjoner kjøpes fri fra de faste arbeidsoppgavene for kortere eller lengre tid for å bygge opp sin kompetanse, - ved at det finansieres opphold ved instituttet eller ved Frischsenteret for forskere fra andre institusjoner i inn- eller utland, - på andre måter som styret finner formålstjenlig. Ved særlige behov i en av de to institusjoner kan også midler som hører til hovedfondet benyttes til formål som nevnt i første ledd. Vedtak om slik bruk kan foreslås av fagkomitéen med tilslutning fra minst tre medlemmer.

§3.

Fondet har en fagkomité bestående av 4 personer: To som er fast ansatt ved Økonomisk institutt og oppnevnt av styret ved instituttet. To som er fast ansatt ved Frischsenteret, hvorav en er valgt av de ansatte og en (lederen) er oppnevnt av styret ved Frischsenteret. Fagkomitémedlemmene oppnevnes med en funksjonstid på tre år, med adgang til gjenvalg. Fagkomitéen bestemmer hvert år hvordan fondets midler disponeres, i henhold til §§ 1 og 2. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »