Søk

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Fondet fremmer forskning og utdannelse innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo.

Det gis

  • reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser
  • støtte til vitenskapelige prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi

Legatet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Fastsatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 3. desember 1982, med endringer vedtatt 15. januar 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. april 2003.

 

§1.

Dr. Fürst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning er gitt Universitetet i Oslo av overlege Valentin Fürst og hustru Astri Fürst (A/S Med-Lab). Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjør
NOK 1.000.000,-.

§2.

Fondets formål er å fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi. Det kan gis reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser, samt støtte til vitenskapelige prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal utdeles etter vedtak i fondets fagkomité som består av tre personer: Fungerende formann i Styret i Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi (nedenfor kalt Selskapet), ett medlem som velges på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Selskapet og ett medlem som velges av Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Valgperioden er 4 år med anledning til gjenvalg.

§ 4

Fondets fagkomité skal behandle alle innkomne søknader, vedta hvem som bør gis økonomisk støtte, og hvor stor denne skal være. Fagkomitéen avgir rapport om sin virksomhet til Det medisinske fakultet og på generalforsamlingen i Selskapet hvert år. Rapporten skal inneholde:

  • Oppgave over innkomne søknader.
  • Oversikt over hvilke søknader som har mottatt støtte, og med hvilke beløp
  • Revidert regnskap fra foregående år.

§5.

Endringer i fondets statutter kan skje ved henstilling fra ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Selskapet, med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, til styret i Dr. Fürst Medisinske Laboratorium A/S som vil ta den endelige avgjørelse.

§6.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »