Søk

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Fondet fremmer forskning og utdannelse innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo.

Det gis

  • reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser
  • støtte til vitenskapelige prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi

Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023


Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning


Stiftelsen skal fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser

- Vitenskapelig stipend til prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi

Stipender gis vanligvis i størrelsesordenen kr 5 000-25 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

 HVEM KAN SØKE?

Du må drive med forskning og/eller utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Fastsatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 3. desember 1982, med endringer vedtatt 15. januar 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. april 2003.

 

§1.

Dr. Fürst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning er gitt Universitetet i Oslo av overlege Valentin Fürst og hustru Astri Fürst (A/S Med-Lab). Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjør
NOK 1.000.000,-.

§2.

Fondets formål er å fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi. Det kan gis reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser, samt støtte til vitenskapelige prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal utdeles etter vedtak i fondets fagkomité som består av tre personer: Fungerende formann i Styret i Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi (nedenfor kalt Selskapet), ett medlem som velges på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Selskapet og ett medlem som velges av Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Valgperioden er 4 år med anledning til gjenvalg.

§ 4

Fondets fagkomité skal behandle alle innkomne søknader, vedta hvem som bør gis økonomisk støtte, og hvor stor denne skal være. Fagkomitéen avgir rapport om sin virksomhet til Det medisinske fakultet og på generalforsamlingen i Selskapet hvert år. Rapporten skal inneholde:

  • Oppgave over innkomne søknader.
  • Oversikt over hvilke søknader som har mottatt støtte, og med hvilke beløp
  • Revidert regnskap fra foregående år.

§5.

Endringer i fondets statutter kan skje ved henstilling fra ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Selskapet, med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, til styret i Dr. Fürst Medisinske Laboratorium A/S som vil ta den endelige avgjørelse.

§6.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »