Søk

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Stiftelsens midler skal brukes til å dekke utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, særlig utenlandske gjester.

De aktuelle fagområdene er bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi.

Midlene kan også gå til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Kun ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan søke om midler fra stiftelsen.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha jobbet med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde både kortvarige gjesteforelesninger og lengre sammenhengende opphold ved universitetet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 100 000,00 NOK
 

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend
- reisestipend

Det skal deles ut inntil kr 100 000.

STIPEND KAN DEKKE

- forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester

(gjelder kortvarige gjesteforelesninger og lengre sammenhengende opphold ved universitetet)

- norske forskeres opphold i utlandet

 

GJESTEFORELESNINGER

HVEM KAN SØKE?

DU MÅ

- være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

- ha konkrete planer om å organisere gjesteforelesning(er) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

AKTUELLE FAGOMRÅDER FOR FORELESNING

- bank-, penge- og finansvesen

- internasjonal økonomi

Foreleserne som ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha jobbet med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet, gis fortrinnsrett.

 

FORSKNINGSOPPHOLD I UTLANDET

HVEM KAN SØKE?

DU MÅ

- være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

- være norsk forsker

- ha konkrete planer om et forskningsopphold i utlandet innen aktuelt fagområde (bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi)

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 3. april 1959, endret av Det akademiske kollegium 19. oktober 1979, 30. oktober 1987 og 18. juni 2001.

§1.
Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum
1. oktober 1957. Fondets grunnkapital var ved opprettelsen NOK 250.000,-. Grunnkapitalen er urørlig. Den kan økes ved gaver.

§2.
20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet. Arrangementet søkes så vidt mulig kombinert med offentlige foredrag, samt gjesteforelesninger også ved Norges Handelshøyskole. Foreleseren bør gis anledning til å møte representanter for norsk offentlig administrasjon, Norges Bank, bankvesenet og næringslivet for øvrig. Med fagkomitéens samtykke kan universitetet helt eller delvis dekke også utgiftene ved sådanne tilleggsarrangementer ved hjelp av fondets avkastning.

Ved kunngjøring av forelesninger og foredrag bør det opplyses at disse arrangeres med fondets støtte.

§3.
De disponible midler som ikke er brukt i løpet av vedkommende år, kan brukes i senere år etter fagkomitéens bestemmelse.

Med samtykke av Den norske Banks representant kan også grunnkapitalen angripes når dette måtte være nødvendig for å engasjere en foreleser som det anses av særlig betydning å sikre seg.

§4.
Fondets skal ha en fagkomité på tre medlemmer med personlige vararepresentanter, oppnevnt av henholdsvis Universitetet i Oslo, styret i Statsøkonomisk forening og Den norske Bank.

Fondets fagkomité fremsetter forslag for universitetet om hvem som bør inviteres som gjesteforelesere. Fagkomitéen er videre universitetet behjelpelig med tilleggsarrangementer som nevnt i §2.

§5.
Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

§6.
Eventuelle vedtektsendringer må godkjennes av så vel fondets fagkomité som Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og Den norske Banks styre.

Translate »