Søk

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning

Stiftelsen skal støtte ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger:

  • til prosjekt og undersøkelser som inngår under fondets formål
  • til innredning og drift av Institutt for ernæringsforskning
  • som bidrag til Freia-fondet.

Utlysning

Søknadsfrist 01.11.2021
 

CALL FROM THE THRONE HOLST NUTRITION RESEARCH FOUNDATION FOR FUNDING IN 2022


Permanent academic staffs (including university lectorates) at the Department of Nutrition, University of Oslo are invited to apply for funds to research projects within the field of nutrition for 2022. Academic staff in professor II positions can also apply. Academic staff who retire during 2022 are also invited to apply. Academic staff who have retired before 2022 are not entitled to apply.

For all applications it is required that the research activities shall be performed at the Department of Nutrition, and will contribute to further development of the scientific milieu at the Department. Only collaborative projects with other research groups at the department are eligible for funding. The nature of the collaboration must be clearly indicated in the application form. Only projects with clear nutrition relevance will, however, be funded. Scientific quality is the major criteria for evaluation.

THE APPLICATION SHOULD INCLUDE

1. The completed electronic application form (click "Apply here"| "Søk her")

2. A project description (maximum10 pages including references).
Upload the project description as a PDF-file to the electronic application form in the specified field.

3. CV and list of publications the last 5 years (2016-2021)

Upload the documents as PDF-files to the electronic application form in the specified fields.

Funding from Throne Holst Nutrition Research Foundation must be used within 2 years. Otherwise, the funded resources will be returned to the Throne Holst Nutrition Research Foundation.

The application must be submitted electronically

 

BY NOVEMBER 1, 2021


 

For questions regarding the call for applications, please contact Hege Berg Henriksen (h.b.henriksen@medisin.uio.no).

For technical support, please contact UNIFOR (unifor@unifor.no).

 

 

Fra og med oktober 2021 sender UNIFORs søknadssystem ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Stadfestet ved kgl. res. av 27. mai 1932 og endret ved vedtak den 10. november 1992 av Det akademiske kollegium, av rektor på vegne av Det akademiske kollegium den 20. januar 2003 og av Universitetsstyret den 8. juni 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 27. september 2004. Godkjent av stiftelsestilsynet 16. mars 2010

§ 1

Direktør Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning ble opprettet av direktør Johan Throne Holst ved gavebrev av 11. juni 1931 til Universitetet i Oslo.

Stiftelsens grunnkapital besto opprinnelig av aksjer i A/S Freia Chocolade Fabrik til et beløp pålydende kr 200 000,-.  Stiftelsens grunnkapital er kr 90 250 000. Ved sammenslåing med Ernæringsinstituttets fond i 2017 ble grunnkapitalen tilført kr 250 000.

§ 2

Stiftelsens formål er å støtte ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.  Realverdien av stiftelsens grunnkapital tilstrebes opprettholdt ved regelmessige avsetninger.  De disponible midler kan brukes slik styret bestemmer i henhold til formålet:

- Forskning som inngår under stiftelsens formål

- Innredning og drift av Avdeling for ernæringsvitenskap

- Bidrag til Freiafondet

Fordeling av forskningsmidler gjøres etter ekstern fagfellevurdering.

§ 3

Styret er ansvarlig for forvaltning av stiftelsens midler, men skal delegere oppgaven til ekstern forvalter. Forholdet til forvalter skal reguleres gjennom en forvaltningsavtale.

§ 4

Stiftelsens styre består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer som oppnevnes på følgende måte:

- Harald Throne-Holst så lenge han selv ønsker og har mulighet for det. Han oppnevner selv sitt varamedlem. Han utpeker også sin etterfølger som styremedlem. Dette og senere styremedlemmer utpeker også sin etterfølger og varamedlem, dog slik at det søkes utpekt etterkommere av Johan Throne Holst familien som styremedlem. Dersom Throne Holst familien ikke benytter seg av sin rett til å utpeke styremedlem, oppnevnes nytt eksternt styremedlem av Universitetets styre etter forslag fra Det medisinske fakultet.

- Den som utpekes til faglig leder ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, og vedkommende fungerer som styreleder. Faglig nestleder ved avdelingen er varamedlem for styreleder.

- En professor i medisin, fortrinnsvis indremedisin, oppnevnes av Universitetets styre etter forslag fra Det medisinske fakultet. Styremedlemmets varamedlem oppnevnes på samme måte.

Styremedlemmer og varamedlemmer har en funksjonstid på 4 år med adgang til gjenoppnevning.  Styret kan engasjere juridisk, teknisk og annen hjelp i den utstrekning det finner dette nødvendig.

Styrets honorar fastsettes årlig av rektor ved Universitetet i Oslo.

Translate »