Søk

Fondet til professor Leif Tronstads minne

Stiftelsen skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.

Kandidater må ha eksamen fra eksamen fra Institutt for fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi eller fra Metallurgisk institutt ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2020
Tilgjengelig for utdeling: 30 000,00 NOK


Stiftelsen skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.
Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 30 000.

 

Hvem kan søke?

Du må 

- ha eksamen fra eksamen fra Institutt for fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi eller fra Metallurgisk institutt ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

- være tilknyttet NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Vedtekter

Vedtekter for Fondet til professor Leif Tronstads minne

(Stadfestet av Sosialdepartementet 9. januar 1948. Endringer godkjent av Høgskolestyret 30.09.93 og 14.12.95. Ny endring 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

§ 1

Stiftelsen er gitt NTNU til minne om professor Leif Tronstad.

§ 2

Stiftelsens formål er å gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi eller Institutt for fysikk, eller Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Metallurgisk institutt, anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital pr. 14.11.1946, kr 136.844,90, er fremkommet ved en innsamling 1945-46. Kapitalen er urørlig.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 6

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Tre av medlemmene skal være professorer knyttet til siv.ing. utdanningen innen fagene fysikk, fysikalsk kjemi, metallografi og uorganisk kjemi. Medlemmene velges for 4 år av gangen og kan gjenvelges.
Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 7

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som skal gi
særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi eller Institutt for fysikk, eller Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Metallurgisk institutt, anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomitéen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Translate »