Søk

Fondet til professor Leif Tronstads minne

Fondet støtter teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi. 

Støtten gis i form av bidrag til videre utdannelse i utlandet innen de nevnte temaene. 

Aktuelle kandidater er uteksaminerte sivilingeniører fra

  • Institutt for fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Institutt for materialteknologi ved Fakultet for naturvitenskap

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 30 000 kr. 

 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Fondet til professor Leif Tronstads minne

(Stadfestet av Sosialdepartementet 9. januar 1948. Endringer godkjent av Høgskolestyret 30.09.93 og 14.12.95. Ny endring 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er gitt NTNU til minne om professor Leif Tronstad.

§ 2

Stiftelsens formål er å gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi eller Institutt for fysikk, eller Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Metallurgisk institutt, anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital pr. 14.11.1946, kr 136.844,90, er fremkommet ved en innsamling 1945-46. Kapitalen er urørlig.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 6

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Tre av medlemmene skal være professorer knyttet til siv.ing. utdanningen innen fagene fysikk, fysikalsk kjemi, metallografi og uorganisk kjemi. Medlemmene velges for 4 år av gangen og kan gjenvelges.
Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 7

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi eller Institutt for fysikk, eller Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Metallurgisk institutt, anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomitéen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Translate »