Søk

George Sautreaus legat

Stiftelsen gir hvert år bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for en norsk student.

Tildeling bør fortrinnsvis skje ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsen har årlig fast søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. juni 1973, og stadfestet av Sosialdepartementet 4. oktober 1973. Senere endringer vedtatt av Det akademiske kollegium 6. mars 2000 og 5. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. mai 2000 og 13. juni 2001.

§1.

Legatet er opprettet av Dagny Bjørnson Sautreau ved gavebrev av 23. mai 1973. Legatets grunnkapital var opprinnelig frcs. 300.000,-. Grunnkapitalen ble i 1999 økt til NOK 2.500.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til norske studenter med opphold i Frankrike for en periode på minimum et semester. Tildeling bør fortrinnsvis skje ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo. Etter endt opphold i Frankrike skal mottageren av dette bidraget sende en kortfattet rapport til legatets fagkomité. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatets fagkomité skal bestå av tre medlemmer. To av medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra Det historisk- filosofiske fakultet (Klassisk og romansk institutt) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disse medlemmene har en funksjonstid på tre år, men gjenoppnevning er mulig. Det tredje medlem er H. Sinding Larsens etterfølger, som selv utpeker sin etterfølger. Endring av disse statuttene kan alene skje etter enstemmig forslag fra fagkomitéen og etter vedtak av Universitetsstyret.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »