Søk

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus

Stiftelsens formål er å drive eksperimentell medisinsk forskning i samarbeid med det kliniske sykehusarbeid ved Oslo universitetssykehus' avdelinger.

Instituttet skal bistå sykehusets kliniske avdelinger ved behandling av vitenskapelige og praktiske medisinske spørsmål.

Instituttet skal gi sykehusets leger arbeidsplass i størst mulig utstrekning. Også andre forskere, fortrinnsvis fra skandinaviske land, kan gis anledning til å arbeide ved instituttet.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Oslo formannskap og Det akademiske kollegium og godtatt av skipsreder Anders Jahre.

§ 1.

Skipsreder Anders Jahres har ved gavebrev av 17. august 1950 skjenket Universitetet i Oslo NOK 350.000 til opprettelse av instituttet, og NOK 200.000 til driften av dette i 5 år. På dette grunnlag og med bistand av Oslo kommune, iverksatte Universitetet "Institutt for eksperimentell medisinsk forskning" i 1951. Stiftelsen er senere slått sammen med Professor dr.med. Carl Sembs fond til medisinsk vitenskapelig forskning som tilførte NOK 2.159.000 per 30.10.09 hvor grunnkapitalen er NOK 1.000.000,- og skal være urørlig. Samlet grunnkapital i den sammenslåtte stiftelsen utgjør NOK 2.000.000.

§ 2.

Instituttet knyttes til Oslo kommunes sykehus, Ullevål.

§ 3.

Formålet er å drive eksperimentell - medisinsk forskning i samarbeid med det kliniske sykehusarbeid ved sykehusets avdelinger.
Instituttet skal, såvidt det er mulig og formålstjenlig, bistå sykehusets kliniske avdelinger ved bearbeidelse av vitenskapelige og praktiske medisinske spørsmål.

Instituttet skal gi sykehusets leger arbeidsplass i størst mulig utstrekning. Også andre forskere, fortrinnsvis fra skandinaviske land, kan gis anledning til å arbeide ved instituttet.

§ 4.

Oslo kommune stiller lokale til disposisjon i sine bygninger på Ullevål med inntil 500 m2 gulvflate. Innredningen bekostes ved de skjenkede midler. Planene herfor må på forhånd godkjennes av kommunen. Omkostningene til utstyr utredes av de samme midler.

§ 5.

Driften av instituttet bekostes de første 5 år ved de skjenkede midler, idet giveren har tilsagt en utbetaling av kr 40 000 pr. år, 5 ganger. Kommunen krever ingen leieavgift for lokaler i denne tid, men påtar seg ellers ingen forpliktelser til driften av instituttet.

§ 6.

Opprettelsen og driften av instituttet ledes på Universitetets vegne av et utvalg på 5 medlemmer, nemlig følgende:
Direktøren for Ullevål sykehus,
Overlege, professor, dr. med. Carl Semb (formann),
Overlege, professor, dr. med. H.J. Ustvedt,
Avdelingslege, dr. med. Kr. Kristiansen,
Avdelingslege, Ole Jacob Malm.

Hvis en av de oppnevnte leger fratrer sin stilling ved Ullevål sykehus og ved frafall forøvrig blant disse supplerer utvalget seg selv. Dog skal etterfølgerne etter de to professorer oppnevnes av Det medisinske fakultet blant de professorer som er overleger ved Ullevål sykehus. Bortsett fra direktøren skal medlemmene til en hver tid velges blant sykehusets leger. Utvalget velger selv sin formann.

Utvalget leder den økonomiske og den vitenskapelige drift av instituttet og disponerer hertil de midler som skipsreder Anders Jahre har skjenket. Det gis årlig beretning til Universitetet i Oslo og til sykehusrådmannen i Oslo.

Rekvirerings- og anvisningsmyndigheten tilligger styrets formann.

Utvalget ansetter personalet ved instituttet.

Det er styret som er øverste organ i stiftelsen.

§ 7.

Et vitenskapelig råd bistår instituttet i spørsmål av vitenskapelig art. I rådet sitter en representant for hvert av de nordiske land, oppnevnt av de respektive lands avdeling av Societas Medica Scandinavica. Dessuten oppnevner Universitetet i Oslo en representant og Oslo kommunale sykehusutvalg en representant.

§ 8.

Dersom universitetet etter utløpet av de første 5 års drift ønsker å drive instituttet videre og tilveiebringe de nødvendige driftsmidler, stiller kommunen fortsatt lokale til disposisjon på vilkår som nevnt foran. Om eventuelt opphør av instituttets drift må universitetet varsle kommunen minst et halvt år i forveien.

Translate »