Søk

Professor Th. Thjøttas legat til Mikrobiologisk institutt

De disponible midlene disponeres av Instituttutvalget ved Mikrobiologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Midlene anvendes slik utvalget finner det mest hensiktsmessig, for eksempel til

  • innkjøp av nødvendig vitenskapelig litteratur
  • vitenskapelig assistanse utenfor ordinært budsjett
  • innsamling av vitenskapelig materiale
  • eventuelle vitenskapelige reiser for assistenter eller bestyreren selv

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

 

Se vedtektene for mer informasjon.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 4. desember 1946, endring vedtatt av Det akademiske kollegium 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 7. desember 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av skipsreder Erling H. Samuelsen ved gavebrev av 4. desember 1939 og 4. oktober 1946 til Det medisinske fakultets dekanus. Grunnfondet var opprinnelig NOK 100.000,-, men det ble i 1999 oppjustert til NOK 900.000,-. Grunnfondet er urørlig. Grunnfondet og den disponible kapitalen kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen disponeres av Instituttutvalget ved Mikrobiologisk institutt, Universitetet i Oslo. Midlene anvendes på den måten utvalget finner det mest hensiktsmessig, for eksempel til innkjøp av nødvendig vitenskapelig litteratur, til vitenskapelig assistanse utenfor det ordinære budsjett, til innsamling av vitenskapelig materiale, til eventuelle vitenskapelige reiser for assistenter eller bestyreren selv, i det hele til sådanne formål som ikke dekkes av det ordinære budsjett eller til eventuell støtte for dette. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse. Legatets avkastning skal ikke utdeles til eventuelle søkere om hjelp til vitenskapelig arbeide og skal derfor ikke offentliggjøres som de vanlige vitenskapelige universitetsstipendier. Det medisinske fakultets dekanus kan hvert år avkreve instituttet erklæring om hvordan legatets avkastning er blitt brukt.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »