Søk

Stiftelse til Anders Löfgrens minne

Stiftelsen skal støtte masterstudenter i samfunnsgeografi.

Midlene kan gå til studiereise/feltarbeid, publisering og deltakelse på seminar/konferanse.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2020
Tilgjengelig for utdeling: 35 000,00 NOK
Stiftelsen skal støtte masterstudenter i samfunnsgeografi.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 35 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

  • være student i samfunnsgeografi ved NTNU.


 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Vedtekter

§ 1 OPPRETTELSE

Stiftelsen er testamentert til NTNU av førsteamanuensis Anders Löfgren til minne om han selv.

Grunnlaget for stiftelsen er en testamentarisk gave fra førsteamanuensis Anders Löfgren på 500 000,- kr.

§ 2 STYRE

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.

NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ.  Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3 ØKONOMI

Grunnkapitalen er på kr. 500.000 og skal være urørlig.

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 4 FAGKOMITÉ

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene skal være tre faglærere knyttet til den samfunnsfaglige utdanningen generelt og geografiutdanningen spesielt.  Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor etter råd fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5 FORMÅL

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend for masterstudenter i samfunnsgeografi. Disse kan benyttes til studiereise/feltarbeid, publisering og deltakelse på seminar/konferanse - i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre.

Vel begrunnede søknader av høy kvalitet innen feltet "queer geography", "disability studies" og ungdomsforskning vil bli foretrukket.

Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen.  Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Translate »