Søk

Stiftelsen Våle

Stiftelsen gir støtte til fordel for psykisk utviklingshemmede.

Stiftelsen er i prosess med å avklare praksis for utdeling. Informasjon vil følge. 


Vedtekter

FOR

Stiftelsen Våle

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet av tidligere Re kommune, nå Tønsberg kommune, og hadde opprinnelig til formål å skaffe boliger for mennesker med utvidet behov for omsorg. Stiftelsen leide ut boligen Skaugveien 6 i tidligere Re kommune med begrenset disposisjonsrett etter husleielovens §§ 11-1 og 11-2. Som følge av endrede botilbud i kommunen ble eiendommen solgt 29.05.2017 og stiftelsens midler deles nå ut til fordel for psykisk utviklingshemmede.

§ 2

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

• Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
• Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
• Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
• Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av stiftelsens midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er på kr. 200 000.

§ 4

Vedtektsendringer og beslutning om oppløsning av stiftelsen vedtas av styret etter at Tønsberg kommune, tidligere Re kommune, har fått uttale seg, og sendes deretter til Stiftelsestilsynet for godkjenning.

Translate »