Søk

Wedel Jarlsbergs Fond

Stiftelsen støtter vitenskapelige formål ved Universitetet i Oslo.

De tilgjengelige midlene bevilges til vitenskapelige formål som universitetsstyret ved UiO mener bør støttes, men som faller utenfor regulære bevilgninger og stipendutdelinger ved UiO.

Fondets midler skal i hovedsak benyttes til støtte til unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved UiO til lengre forskningsopphold ved fremragende universiteter i utlandet. Oppholdet må være på minimum 3 måneder.

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til dekning av reise og opphold.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren.


Utlysning

Søknadsfrist 01.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 540 000,00 NOK
 

Wedel Jarlsbergs fond

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal deles ut inntil kr 540 000.

STIPENDENE SKAL GÅ TIL

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 1. oktober 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Statuttene erstatter de tidligere retningslinjer for fondet, registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. august 1998. Godkjent av Det akademiske kollegium 18. juni 1999 og 21. mars 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Fondets grunnkapital er NOK 7.500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen samt det beløp som hvert år mottas fra Fondation Universitas anvendes til bevilgninger til vitenskapelige formål som Kollegiet finner bør støttes, men som faller utenfor regulære bevilgninger og stipendutdelinger.

§3.

Fondet disponeres av en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »