Søk

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Stiftelsen gir stipend for geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren.

Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en komité på tre medlemmer.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. desember.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 5. oktober 1939. Endret av Det akademiske kollegium 26. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20. juli 1999 og 28. august 2001.

§1.

Ved gavebrev av 12. november 1935 opprettet grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørum et legat til geologisk og mineralogisk vitenskapelig forskning, fortrinnsvis således at den kan fremme Norges næringsliv med grunnfond på NOK 50.000,-. I 1998 ble grunnfondet økt til NOK 200.000,- og det skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til stipend innen geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Innstilling til utdeling av stipend foretas av en komite på 3 medlemmer. Blant dem bør direktøren for Norges geologiske undersøkelse være og en av Universitetets professorer i geologi eller mineralogi, valgt av Universitetsstyret; som tredje medlem skal sitte testators sønn, disponent Haakon J. Bjørum, så lenge han lever. Etter hans død - eller om han ikke ønsker å være medlem lenger - skal Universitetsstyret oppnevne et tredje medlem. --Kollegiet velger også et medlem i stedet for direktøren for Norges geologiske undersøkelse, dersom han ikke er villig til å være medlem av komiteen. Dessuten velger kollegiet en varamann for alle tre medlemmer.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »