Søk

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Legatet støtter geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren.

Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000. 

Stiftelsen lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 1. februar til og med 1. mars

F.o.m. 1. september til og med 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Grosserer, Cand. Jur. Halvdan Bjørums legat

Stadfestet av Sosialdepartementet 5. oktober 1939. Endret av Det akademiske kollegium 26. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20. juli 1999 og 28. august 2001.

 

§ 1

Ved gavebrev av 12. november 1935 opprettet grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørum et legat til geologisk og mineralogisk vitenskapelig forskning, fortrinnsvis således at den kan fremme Norges næringsliv med grunnfond på NOK 50.000,-. I 1998 ble grunnfondet økt til NOK 200.000,- og det skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til stipend innen geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§ 3

Innstilling til utdeling av stipend foretas av legatets fagkomité bestående av fire medlemmer.

  • 1 medlem oppnevnes av direktøren for Norges geologiske undersøkelse (NGU)
  • 1 medlem oppnevnes av Institutt for geovitenskap og petroleum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • 1 medlem oppnevnes av Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.
  • testators sønn, disponent Haakon J. Bjørum, så lenge han lever. Etter hans død, eller om han ikke ønsker å være medlem lenger, reduseres fagkomiteens størrelse til tre medlemmer.

Fagkomitéen bestemmer selv hvem skal lede komiteen.

Fagkomitéen oppnevnes for 3 år med mulighet for gjenoppnevning.

§ 4

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »