Søk

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Legatet støtter geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren.

Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000. 

Stiftelsen lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 1. februar til og med 1. mars

F.o.m. 1. september til og med 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
 

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat


Legatet gir stipend til geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

 

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med geologisk eller mineralogisk forskning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Grosserer, Cand. Jur. Halvdan Bjørums legat

Stadfestet av Sosialdepartementet 5. oktober 1939. Endret av Det akademiske kollegium 26. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20. juli 1999 og 28. august 2001.

 

§ 1

Ved gavebrev av 12. november 1935 opprettet grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørum et legat til geologisk og mineralogisk vitenskapelig forskning, fortrinnsvis således at den kan fremme Norges næringsliv med grunnfond på NOK 50.000,-. I 1998 ble grunnfondet økt til NOK 200.000,- og det skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til stipend innen geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§ 3

Innstilling til utdeling av stipend foretas av legatets fagkomité bestående av fire medlemmer.

  • 1 medlem oppnevnes av direktøren for Norges geologiske undersøkelse (NGU)
  • 1 medlem oppnevnes av Institutt for geovitenskap og petroleum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • 1 medlem oppnevnes av Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.
  • testators sønn, disponent Haakon J. Bjørum, så lenge han lever. Etter hans død, eller om han ikke ønsker å være medlem lenger, reduseres fagkomiteens størrelse til tre medlemmer.

Fagkomitéen bestemmer selv hvem skal lede komiteen.

Fagkomitéen oppnevnes for 3 år med mulighet for gjenoppnevning.

§ 4

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »