Søk

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat

Legatet bidrar til utdanning av sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge og videreutdanning av sykepleiere tilknyttet Sykehuset i Vestfold.

Utdeling av midler vurderes av legatets styre.

Se legatets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

Legatet lyser tradisjonelt ut midler i august med søknadsfrist tidlig oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat

 

§ 1

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens Søsterhjemslegat er opprettet i henhold til gavebrev av 31. desember 1920 fra skibsreder Halfdan Wilhelmsen og hustru Ragnhild Wilhelmsen, Kristiania, ved hvilket er skjænket til legatet et beløp av kr.100.000,00 i værdipapirer, der i gavebrevet er specificert, og kontanter.

§ 2

Legatets formål er å bidra til utdanning av sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge og videreutdanning av sykepleiere tilknyttet Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Styret kan når forholdene gjør det tilrådelig bestemme å selge/avhende eksisterende elevhjem. Videre kan styret når forholdene gjør det tilrådelig beslutte kjøp av nytt elevhjem eller bygging av et slikt hjem for sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I de perioder legatet ikke eier et elevhjem, kan etter styrets beslutning inntil 90 % av legatets nettooverskudd utdeles som bidrag til utdanning/videreutdanning for sykepleierstudenter/sykepleiere. Det overskytende overskudd tillegges legatets egenkapital.

I de perioder legatet er eier av et elevhjem, skal legatets avkastning etter styrets beslutning enten tillegges legatets egenkapital, utdeles som bidrag til utdanning/videreutdanning for sykepleierstudenter/sykepleie eller settes av til legathjemmets drift eventuelt en kombinasjon av disse.

§ 3

Legatets styre skal bestå av en representant oppnevnt av administrativ leder av Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, av kommunedirektør i Tønsberg og et medlem valgt av formannskapet i Tønsberg kommune. Legatstyret kan supplere seg med et medlem utpekt blant legatstifternes etterkommere eller deres ektefeller.

Godtgjørelse til forretningsfører skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stillingen. Forretningsfører tilsettes av styret.

§ 4

Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Translate »