Søk

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat

Legatet bidrar til utdanning av sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge og videreutdanning av sykepleiere tilknyttet Sykehuset i Vestfold.

Utdeling av midler vurderes av legatets styre.

Se legatets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 


Utlysning

Søknadsfrist 01.10.2023
 

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat


Legatet lyser ut legatmidler for sykepleiere ved Sykehuset i Vestfold som er under videreutdanning i 2023 eller er tildelt studieplass og starter opp en videreutdanning høsten 2023.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av studiestipend:

            - Det er kun sykepleiere som kan tildeles legatmidler.
            - Søker må være ansatt ved en sykehuslokasjon i Tønsberg.
            - Videreutdanningen er anbefalt av leder, og arbeidsgiver har behov for kompetansen.
            - Søker er under videreutdanning i 2023 eller er tildelt studieplass og starter opp en videreutdanning høsten 2023.
            - Maksimalt søknadsbeløp er kr 25 000. Det er de reelle utgiftene den enkelte har til studiet som legger føringer for beløpet som tildeles.
            - Legatmidler kan tildeles uavhengig av om aktuell videreutdanning er på heltid eller deltid.
            - Sykepleiere som er i utdanningsstilling og har avtale med sykehuset om videreutdanning i anestesi, intensiv eller operasjon m.fl. tildeles ikke støtte.
            - Søknader til videreutdanning som bidrar til å styrke grunnutdanningen av sykepleierstudenter vil kunne gis fortrinnsrett ved ellers like søknader. Dette omfatter spesielt veiledere.


Det gjøres oppmerksom på at søkerne må legge ved en bekreftelse fra leder på at videreutdanningen er i tråd med arbeidsgivers behov.  

 

 Søknadsfristen er 1. oktober

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat

 

§ 1

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens Søsterhjemslegat er opprettet i henhold til gavebrev av 31. desember 1920 fra skibsreder Halfdan Wilhelmsen og hustru Ragnhild Wilhelmsen, Kristiania, ved hvilket er skjænket til legatet et beløp av kr.100.000,00 i værdipapirer, der i gavebrevet er specificert, og kontanter.

§ 2

Legatets formål er å bidra til utdanning av sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge og videreutdanning av sykepleiere tilknyttet Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Styret kan når forholdene gjør det tilrådelig bestemme å selge/avhende eksisterende elevhjem. Videre kan styret når forholdene gjør det tilrådelig beslutte kjøp av nytt elevhjem eller bygging av et slikt hjem for sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I de perioder legatet ikke eier et elevhjem, kan etter styrets beslutning inntil 90 % av legatets nettooverskudd utdeles som bidrag til utdanning/videreutdanning for sykepleierstudenter/sykepleiere. Det overskytende overskudd tillegges legatets egenkapital.

I de perioder legatet er eier av et elevhjem, skal legatets avkastning etter styrets beslutning enten tillegges legatets egenkapital, utdeles som bidrag til utdanning/videreutdanning for sykepleierstudenter/sykepleie eller settes av til legathjemmets drift eventuelt en kombinasjon av disse.

§ 3

Legatets styre skal bestå av en representant oppnevnt av administrativ leder av Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, av kommunedirektør i Tønsberg og et medlem valgt av formannskapet i Tønsberg kommune. Legatstyret kan supplere seg med et medlem utpekt blant legatstifternes etterkommere eller deres ektefeller.

Godtgjørelse til forretningsfører skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stillingen. Forretningsfører tilsettes av styret.

§ 4

Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Translate »