Søk

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat

Stiftelsen skal bidra til utdanning av sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Vestfold) og videreutdanning av sykepleiere tilknyttet Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Når stiftelsen eier et elevhjem, skal stiftelsens avkastning enten legges til stiftelsens egenkapital, utdeles som bidrag til utdanning/videreutdanning for sykepleierstudenter/sykepleie eller settes av til driften av elevhjemmet, eventuelt en kombinasjon av disse.

Hvis forholdene tilsier det, kan styret bestemme å selge eller avhende eksisterende elevhjem. Styret kan også beslutte å kjøpe nytt elevhjem eller å bygge et slikt hjem for sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Når stiftelsen ikke eier et elevhjem, kan inntil 90 % av stiftelsens nettooverskudd utdeles som bidrag til utdanning/videreutdanning for sykepleierstudenter/sykepleiere. Det overskytende overskuddet legges til stiftelsens egenkapital.

 

Utdeling av midler vurderes og vedtas av stiftelsens styre.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

§ 1
Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens Søsterhjemslegat er opprettet i henhold til gavebrev av 31. desember 1920 fra skibsreder Halfdan Wilhelmsen og hustru Ragnhild Wilhelmsen, Kristiania, ved hvilket er skjænket til legatet et beløp av kr.100.000,00 i værdipapirer, der i gavebrevet er specificert, og kontanter.

§ 2
Legatets formål er å bidra til utdanning av sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge og videreutdanning av sykepleiere tilknyttet Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Styret kan når forholdene gjør det tilrådelig bestemme å selge/avhende eksisterende elevhjem. Videre kan styret når forholdene gjør det tilrådelig beslutte kjøp av nytt elevhjem eller bygging av et slikt hjem for sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I de perioder legatet ikke eier et elevhjem, kan etter styrets beslutning inntil 90 % av legatets nettooverskudd utdeles som bidrag til utdanning/videreutdanning for sykepleierstudenter/sykepleiere. Det overskytende overskudd tillegges legatets egenkapital.

I de perioder legatet er eier av et elevhjem, skal legatets avkastning etter styrets beslutning enten tillegges legatets egenkapital, utdeles som bidrag til utdanning/videreutdanning for sykepleierstudenter/sykepleie eller settes av til legathjemmets drift eventuelt en kombinasjon av disse.

§ 3
Legatets styre skal bestå av en representant oppnevnt av administrativ leder av Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, av rådmannen i Tønsberg og et medlem valgt av formannskapet i Tønsberg kommune. Legatstyret kan supplere seg med et medlem utpekt blant legatstifternes etterkommere eller deres ektefeller.

Godtgjørelse til forretningsfører skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stillingen. Forretningsfører tilsettes av styret.

§ 4
Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Translate »