Søk

Hjelpefondet for studenter

Fondet støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU som på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer.

Det gis stipender i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner.

Aktuelle kandidater må kunne dokumentere at de har økonomiske problemer på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold. Utfyllende informasjon og veiledning gis i utlysningsperioden. 

Fondet åpner sitt søknadsmottak ved tilgjengelige midler fast 1. februar med søknadsfrist 1. mars og 1. september med søknadsfrist 1. oktober. 

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Hjelpefondet for studenter

Vedtatt av Høgskolestyret 10. juni 1993. Endring vedtatt 11.09.96 og 13. desember 2004 av rektor og fondets styre. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet i 1993 med grunnkapital kr 313.851,07 ved omdanning av følgende legater, opprettet til fordel for studentene ved NTNU:

Konsul Joh. F. Bratts gave, opprettet i 1939, "til fordel for trengende studenter", med grunnkapital kr 4.341,95 som pr. 31.12.1992 utgjør kr 8.079,66.

Legat til minde om bygmester Jacob Digre og hustru Anna Christine født Dahl, opprettet i 1923 "til understøttelse av studerende ved høiskolen", med grunnkapital kr 40.000,- som pr. 31.12.1992 utgjør kr 48.091,54.

Grosserer og Bankdirektør Jens Nicolai Jenssens legat, opprettet i 1910, "til stipendier til ubemidlede og begavede studenter ved den tekniske Høiskole i Trondhjem til bestridelse av utgifterne ved deres studium ved Høiskolen", med grunnkapital på 10.000,- som og er legatets grunnkapital 31.12.1992.

Ingeniør A. Øiens legat, opprettet i 1919, "til trangstipendier for studenters opphold ved Norges Tekniske Høiskole og til reisestipendier i utlandet for ingeniører uteksaminert fra Norges Tekniske Høiskole", med grunnkapital kr 20.000,- som pr. 31.12.1992 utgjør 104.880,18 hvorav halvparten kr 52.440,09 tilføres dette fond.

Alfred Severin Clark Skougaards legat, opprettet i 1928, "til utdeling som stipendier til værdige og ubemidlede studerende ved Norges Tekniske Høiskole", med grunnkapital kr 35.000,- som pr. 31.12.1992 utgjør kr 84.364,69.

Trondhjems Tekniske Læreanstalts fond, opprettet i 1920, til "stipendier i studieøiemed ved Norges Tekniske Høiskole eller til "Andre formaal i forbindelse med høiskolens virksomhet som fondets styre finder særlig trenger støtte", med grunnkapital kr 40.800,- som pr. 31.12.1992 utgjør kr 110.875,09.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§3

Stiftelsens grunnkapital er urørlig.

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett medlem skal være en professor tilknyttet sivilingeniør- og sivilarkitektutdanningen ved NTNU og ett medlem skal være lederen for Studentutvalget for ovennevnte studier eller dennes stedfortreder. Oppnevningen gjelder for 4 år. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til gjennomføring av studiet ved NTNU. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 5

Ved at "Legat til minde om bygmester Jacob Digre og hustru Anna født Dahl" er innlemmet i stiftelsen, overføres også den forpliktelse NTNU har til å sørge for at overlærer Jakob A. Digres foreldres gravsted på Domkirkegården holdes i verdig stand. Utgiftene til dette og til fornyet gravfeste dekkes av stiftelsens midler.

Translate »