Søk

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Fondene støtter forskning innenfor ulike fagområder.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond består av seks stiftelser som har et felles styre og som forvaltes etter de samme reglene. Hvert år lyser stiftelsene ut sine tilgjengelige midler under denne fellesbetegnelsen.  

 

Følgende stiftelser inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond:

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond 

Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning 

Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv 

Statoils Forskningsfond 

Osebergfondet. Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner 

 

Stipendmidler

I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det søkes om midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe.

Merk at masterstudenter ikke kan søke støtte. PhD-studenter kan kun søke støtte som en del av et større prosjekt.

Bevilgninger til vitenskapelig utstyr blir gitt til det instituttet der arbeidene utføres. Søknader om slike bevilgninger skal derfor være godkjent av instituttbestyrer eller leder. Vitenskapelig utstyr blir instituttets eiendom etter bruk dersom ikke annet blir avtalt.

Søknader fra aktive forskningsgrupper med forholdsvis svak ekstern finansiering vil bli prioritert.

Støtte til bokutgivelser forutsetter at det foreligger avtale med forlag og at manuskriptet har vært gjenstand for fagfellevurdering (må legges ved).

 

Stiftelsene lyser ut midler hvert år 1. desember med fast søknadsfrist 15. januar.

Det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i denne perioden på denne nettsiden. 

Forbered din søknad i god tid. Klikk her for oppdatert veileder med informasjon om krav til søknaden. 

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

SAMTLIGE STIFTELSER SOM INNGÅR I NANSENFONDET OG DE DERMED FORBUNDNE FOND

 

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme

(vedtagne i Møde af Indbyderne d. 30. Oktbr. 1896 konfirmerede ved høieste Resolution af 8. Dec. 1896, med endringer konfirmert ved kgl. Resolusjon 25. januar 1899. Stadfestet av Socialdepartementet 5. mars 1932 med endringer av 21. januar 1938, 11. april 1946, 23. oktober 1992, 25. juni 1997 og stadfestet av Stiftelsestilsynet med endringer av 22.11.2007)

§ 1. "Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme", som er grunnlagt ved frivillige bidrag i anledning av Framekspedisjonens lykkelige hjemkomst i august 1896, skal være en egen alminnelig stiftelse, knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi.

§ 2. Fondets grunnkapital, kr. 20.850.651, er urørlig og anbringes slik som til enhver tid er bestemt for alminnelige stiftelsers midler; den skal økes ved avsetning av minst en tiendedel av den årlige renteavkastning og kan for øvrig økes ved gaver og eventuelle innkomster på annen måte.

§ 3. Fondets formål er å tjene til vitenskapens fremme på alle måter som dets styre til enhver tid finner best; dog må fondets renter aldri anvendes til bygninger for vitenskapelige formål. Blant de formål som særlig bør være gjenstand for fondets virksomhet, kan fremheves:

a) bidrag til fremme av vitenskapelige undersøkelser;
b) utgivelse av vitenskapelige skrifter, derunder innbefattet trykning, utstyr og understøttelse av enhver art;
c) belønning av særlig fremragende vitenskapelige oppdagelser eller avhandlinger;
d) understøttelse for utmerkede forskere til fri vitenskapelig virksomhet.
§ 4. For de vitenskapelige publikasjoner som utgis på fondets bekostning, skal utrykkelig på titelbladet anføres at de er utgitt med støtte fra Fridtjof Nansens fond. Likeledes skal de belønninger som utdeles i henhold til § 3c, benevnes: "Fridtjof Nansens belønning".

§ 5. Anvendelsen av fondets midler skal bestemmes og fondet selv forvaltes av et styre, bestående av seks medlemmer oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

Ved oppnevnelsen skal det tas behørig hensyn til regional fordeling av medlemmene og søkes en bredest mulig representasjon av fagområder.

Medlemmene oppnevnes for 3 - tre -år.

Styreleder blir oppnevnt av Det Norske Vitenskaps-akademi. Det er helt avgjørende at det velges inn en person i styret som er villig til å være leder. Styret bestemmer selv sin forretningsorden.

Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Styret kan oppnevne faglige råd som gir innstilling om søknadene. Styret fastsetter rådenes sammensetning og arbeidsform.

§ 6. Styret kan overdra forvaltningen av fondets kapital til en av det oppnevnt komité eller et egnet offentlig godkjent forvaltningsorgan. Med hensyn til regnskapsførsel og kontroll forholdes overensstemmende med de regler som til enhver tid gjelder for alminnelige stiftelsers midler. Det disponible beløp av de årlige renter utbetales etter anvisning av styrets leder.

§ 7. Styret har rett til av fondets renter å anvende de fornødne midler til administrasjon og løpende utgifter.

§ 8. Beretning om fondets virksomhet skal hvert år av styret forelegges for Vitenskapsakademiet i et møte etter avslutning av fondets budsjettår og deretter offentliggjøres.

§ 9. Forandringer i disse statutter kan foretas av Stiftelsestilsynet etter forslag fra fondets styre og etter at Vitenskapsakademiet har hatt anledning til å uttale seg.

§ 10. I "Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme" inngår fra og med regnskapsåret 2006 også disse fond (legater):

1. Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 6.786.071,- som utgjør 27,93 % av fondsmassen,
2. Det Østerdalske fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 23.353,- som utgjør 0,10 % av fondsmassen,
3. Ole Evenstads fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932, med inngangsverdi på kr. 26.663,- som utgjør 0,11 % av fondsmassen,
4. Det Trondhjemske fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 50.343,- som utgjør 0,22 % av fondsmassen,
5. Fredrik Lundgreens fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1923 med en inngangsverdi på kr. 49.905,- som utgjør 0,21 % av fondsmassen,
6. Moltke Moes fond til fremme av norsk folkloristisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 43.969,- som utgjør 0,19 % av fondsmassen,
7. Christopher Hannevigs fond til N.H. Abels minne, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangverdi på kr. 339.881,- som utgjør 1,40 % av fondsmassen,
8. Norske Livsforsikringsselskapers fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 162.545,- som utgjør 0,67 % av fondsmassen,
9. Professor Kristian Birkelands fond for geologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 444.055,- som utgjør 1,83 % av fondsmassen,
10. Sulitelmafondet til fremme av norsk geologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr, 244.285,- som utgjør 1,01 % av fondsmassen,
11. Roald Amundsens fond til fremme av geografisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 227.631,- som utgjør 0,94 % av fondsmassen,
12. J.L. Nerliens fond til fremme av norsk fysisk og kjemisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr.252.316,- som utgjør 1,04 % av fondsmassen,
13. C.M. Guldberg og P. Waages fond til fremme av norsk fysikals-kjemisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr.172.551,- som utgjør 0,71 % av fondsmassen,
14. Sam Eydes fond til fremme av kjemisk og fysisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 241.263,- som utgjør 0,99 % av fondsmassen,
15. Axel Auberts fond til fremme av videnskapelig forskning på fysikkens og kjemiens område, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 975.740,- som utgjør 4,02 % av fondsmassen,
16. Det Medisinske fond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 189.315,- som utgjør 0,78 % av fondsmassen,
17. N. Andresens fond til fremme av norsk biologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 331.261,- som utgjør 1,37 % av fondsmassen,
18. Ernst og Ossian Sars fond til fremme av historisk og zoologisk-biologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 166.739,- som utgjør 0,69 % av fondsmassen,
19. Borrefondet til fremme av norsk arkeologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 234.038,- som utgjør 0,96 % av fondsmassen,
20. P.A. Munch fondet til fremme av norsk historieforskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 336.172,- som utgjør 1,39 % av fondsmassen,
21. Sophus Bugges fondet til fremme av humanistisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med en inngangsverdi på kr. 242.156,- som utgjør 1,00 % av fondsmassen,
22. Holbæk Eriksens fond til fremme av åndsvitenskapelig forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 445.129,- som utgjør 1,83 % av fondsmassen,
23. A.M. Schweigaards fond til fremme av norsk rettsvitenskapelig forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 297.710,- som utgjør 1,23 % av fondsmassen,
24. T.H. Aschehoug fondet til fremme av samfunnsvitenskapelig forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 438.399,- som utgjør 1,81 % av fondsmassen,
25. W.C. Brøggers fond for unge norske vitenskapsmenn, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 233.886,- som utgjør 0,96 % av fondsmassen,
26. Th. Tjøttas fond til fremme av norsk epidemiologisk, bakteriologisk og serologisk forskning, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 131.386,- som utgjør 0,54 % av fondsmassen,
27. Ø. Stavs og hustru S. Stavs fond til fremme av medisinsk forskning i Norge, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 5.093.378,- som utgjør 20,99 % av fondsmassen,
28. Det vitenskapelige forskningsfond av 1919 (humanistisk avdeling), stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 2.847.552,- som utgjør 11,74 % av fondsmassen,
29. Det vitenskapelige forskningsfond av 1919 (matematisk-naturvitenskapelig avdeling), stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 2.918.057,- som utgjør 12,03 % av fondsmassen,
30. Det sjømilitære forskningsfond, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 65.892,- som utgjør 0,27 % av fondsmassen,
31. Undåsfondet, stadfestet av Sosialdepartementet 4. mars 1932 med inngangsverdi på kr. 251.861,- som utgjør 1,04 % av fondsmassen.

 

AS Norsk Varekrigsforsikrings Fond

(Vedtatt av A/S Norsk Varekrigsforsikrings representantskap den 18. januar 1921 og approbert av Det Kongelige departement for Handel, Sjøfart, Industri og Fiskeri den 12. april 1921, med en del endringer, approbert av Handelsdepartementet, og endringer stadfestet av Sosialdepartementet 24. juni 1974 etter Handels­departementets approbasjon og av Stiftelsestilsynet 22.11.2007.)

§ 1. Fondet som bærer navnet "A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond", er opprettet av A/S Norsk Varekrigsforsikring, som under verdenskrigen 1914-18 ble dannet av norske forretningsmenn og assuranseselskaper under Statens medvirkning og kontroll for å forsikre mot krigsfare varer til og fra Norge samt frakter på norske skip. Deltakere i fondets opprettelse er dessuten selskapets private reassurandører,* samt den Norske Stat som reassurandør.

§ 2. Fondets grunnkapital som ikke må røres, er kr. 4.490.411. Til denne kapital legges årlig en tiendedel av renteavkastningen. Fondet kan økes ved gaver til hvilke der dog ikke må være knyttet betingelser som forandrer fondets karakter eller står i strid med dets gjeldende vedtekter. For øvrig skal fondets kapital anbringes slik som til enhver tid er bestemt for alminnelige stiftelsers midler.

§ 3. Av fondets kapital båndlegges kr. 1 000 000 for å kunne tjene som grunnfond for en fremtidig varekrigsforsikring etter nærmere derom av A/S Norsk Varekrigs­forsikrings styre og representantskap foreslåtte og av Handelsdepartementet approberte regler.

§ 4. Fondet skal tjene til fremme av fri, vitenskapelig forskning - fortrinnsvis naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk - og til støtte for studier og arbeider til fordel for norsk ervervs- og forretningsliv. Fondets midler må ikke anvendes på en sådan måte at Statens plikter overfor de samme formål derved avlastes. Fondets renter må heller ikke anvendes til bygninger for vitenskapelige formål, eller til faste livsvarige lønninger.

§ 5. Fondet skal danne et eget, selvstendig fond, ved felles styre forbundet med "Fridtjof Nansens fond til Videnskapens Fremme", og forvaltes og bestyres etter de samme regler som for dette fond bestemt. Fondets styre skal bestå av de 6 medlemmene av Nansenfondets styre, som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 6. Styret fastsetter selv sin forretningsorden. Alle verv unntaken de som er knyttet til sekretariatet, er ulønnet.

§ 7. Utdeling av fondets midler finner i regelen kun sted en gang årlig i begynnelsen av mai. Dog skal der, når særlige forhold gjør det påkrevet, også til andre tider av året utenfor den årlige hovedutdeling, unntakelsesvis kunne ytes støtte til viktigere formål, for så vidt de hertil fornødne midler står til rådighet.

§ 8. For så vidt man noe år ikke finner tilstrekkelig grunn til å anvende det hele for året disponible beløp, skal det av årsrenten som ved budsjettårets utgang ikke er disponert, oppspares for å anvendes et senere år.

§ 9. Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentlig­gjøres i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansenfondets virksomhet. For øvrig er fondet undergitt samme kontroll og regnskaps­revisjon som "Fridtjof Nansens fond".

§ 10. Forandringer i disse vedtekter kan kun foretas med Stiftelsestilsynets approbasjon og når minst 3/4 av styrets medlemstall stemmer herfor.

* Fortegnelse over disse er trykt i tidligere utgaver av fundasen og kan fåes fra fondets kontor.

 

Norsk Hydros fond til vitenskapelig forskning

(Stadfestet av Socialdepartementet 26. januar 1931 med endringer av 18. august 1943, 22. mai 1948 og 12. september 1974, og med endringer stadfestet av Stiftelsestilsynet 22.11.2007)

§ 1. "Norsk Hydros Fond" ble stiftet 14. november 1930 ved en gave av kr. 200 000,00 fra Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktie-selskab.

§ 2. Fondet skal danne et eget, selvstendig fond forbundet med "Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme", og skal forvaltes og bestyres i det vesentlige etter samme regler som for dette fond bestemt.

§ 3. Fondets grunnkapital, kr. 18.666.140, må ikke røres uten giverens samtykke. Den kan økes i henhold til bestemmelsene i § 7 og for øvrig ved gaver og eventuelle innkomster på annen måte. Den kan økes ved avsetning av minst 1/10 av den årlige rente­avkastning.

§ 4. Fondets styre skal bestå av medlemmene av de 6 medlemmene av Nansenfondets styre, som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, men 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 5. De midler som styret etter nærværende statutter hvert år stiller til disposisjon, skal anvendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter som av fondets styre til enhver tid finnes best, dog fortrinnsvis på områder som kan være av interesse for Norsk Hydros virksomhet.

§ 6. Til veiledning for styrets beslutninger kan styret oppnevne et sakkyndig råd, valgt fortrinnsvis blant lærerkrefter ved landets høyskoler. Hvis styret ikke er enig i den av dette råd avgivne innstilling, skal denne sendes tilbake til rådet til fornyet behandling, innen beslutning fattes.

§ 7. Når fondets styre måtte finne grunn til enten delvis eller i sin helhet ikke å anvende årsrenten, kan denne helt eller delvis enten tillegges fondets kapital eller oppspares for senere anvendelser.

§ 8. Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentlig­gjøres i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansenfondets virksomhet. For øvrig er fondet undergitt samme kontroll og regnskaps­revisjon som "Fridtjof Nansens fond".

 

Michael Width Endresens fond for Sunnmøre næringsliv

Fondet er opprettet av Michael With Endresen - født 17/5 1873, død 31/12 1938 - ved testament 27/3 1935 med påtegninger. Ved utlodninger i testators dødsbo 30. desember 1939 og 30. desember 1940 er fondet i verdipapirer og kontanter utlagt kr. 620 000,00 som med fradrag av 10 % arveavgift utgjør fondets foreløbige grunnkapital.

§ 1. Fondet skal alltid være et selvstendig fond. Det skal bestyres av styret for "Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme", som består av 6 personer oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer. Fondet forvaltes for øvrig etter samme regler som for sistnevnte fond bestemt.

§ 2. Fondets grunnkapital, kr. 1.567.047, skal være urørlig og anbringes som for alminnelige stiftelsers og legaters midler til enhver tid bestemt. Denne bestemmel­se skal dog ikke være til hinder for at fondet overensstemmende med testators i testamentet uttrykte ønske beholder urealisert - så lenge det måtte finnes formålstjenlig - aksjer som dødsboet har utlagt til det.

Fondets kapital skal hvert år tillegges minst 1/10 av den årlige rente­avkastning. Det skal dessuten kunne økes ved gaver eller bidrag også fra andre.

§ 3. Fondets renteavkastning - etter avsetning som i § 2 nevnt - skal fortrinnsvis anvendes til vitenskapelige praktiske og/eller teoretiske undersøkelser av spesiell interesse og betydning for næringslivet i Sunnmør med Ålesund by. Såfremt det hensiktmessig lar sig ordne, bør undersøkelsene også fortrinnsvis utføres i eller fra nevnte distrikt. For øvrig kan renteavkastningen anvendes på den måte som styret til enhver tid måtte finne tjenlig til fremme av nevnte distrikts næringsliv i videre betydning - herunder også hjemmeindustrien.

§ 4. Der forutsettes opprettet et råd på tre medlemmer som kan komme med forslag til anvendelse av rentene, og med hvem styret kan samråde seg. Rådet oppnevnes for tre år om gangen. Et medlem oppnevnes av Ålesunds formannskap, et av ordførerne i Søndre Sunnmør og et av ordførerne i Nordre Sunnmør. Rådets arbeid forutsettes å være ulønnet. Medlemmenes utlegg til skyss og diét i anledning av rådsmøter refunderes av fondets midler.

§ 5. Skulle styret noe år ikke finne formålstjenlig anvendelse for rentene, kan disse helt eller delvis oppspares for anvendelse senere år eller tillegges den urørlige kapital.

§ 6. Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentlig­gjøres i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansen­fondets virksomhet. For øvrig er fondet undergitt samme kontroll og regnskaps­revisjon som "Fridtjof Nansens fond".

 

Statoils Forskningsfond

(Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 13. juli 1983,   med endringer godkjent av Stiftelsestilsynet 22.11.2007)

§ 1. Statoils forskningsfond ble stiftet ved en gave på 10 - ti - millioner kroner fra Den norske stats oljeselskap a.s. ifølge brev av 8. april 1983.

§ 2. Fondet skal danne et eget, selvstendig fond forbundet med "Fridtjof Nansens fond til Videnskapens Fremme" og forvaltes og bestyres etter samme regler som for dette fond bestemt.

§ 3. Fondets styre består av de 6 medlemmene av Nansenfondets styre, som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 4. Fondets grunnkapital, kr. 10.601.520 må ikke røres. Den kan økes ved gaver eller eventuelle innkomster på annen måte. Minst 1/10 av den årlige renteavkastning skal legges til kapitalen og anbringes som for offentlige stiftelsers og legaters midler til enhver tid bestemt.

§ 5. De midler som hvert år stilles til disposisjon, skal anvendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter og områder som styret til enhver tid finner best. Når fondets styre måtte finne grunn til enten delvis eller i sin helhet ikke å anvende årsrenten, kan denne helt eller delvis enten tillegges fondets kapital eller oppspares for senere anvendelse.

§ 6. Fondet er undergitt samme kontroll og revisjon som Nansenfondet.

§7. Beretning om fondets virksomhet offentliggjøres hvert år i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansenfondets virksomhet.

 

Osebergfondet (Gabriel Gustafsons Minnefond til vern om fornminner)

(Stadfestet av Stiftelsestilsynet 22.11.2007)

§ 1. Fondet ble stiftet i 1988 ved avsetning av kr. 1 million fra professor Gabriel Gustafsons datter, Elisabeth Clausons dødsbo.

§ 2. Fondet skal være et eget selvstendig fond, forbundet med Fridtjof Nansens fond ved felles styre, bestående av 6 personer oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekt av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 3. Fondets grunnkapital, kr. 1.034.609, som ikke må røres, skal anbringes således som for alminnelige stiftelsers midler til enhver tid bestemt: den skal økes ved avsetning av 10% av den årlige renteavkastning og kan forøvrig økes ved gaver og eventuelle innkomster på annen måte.

§ 4. Den resterende del av årsrenten skal anvendes til støtte for vern av fornminner.

Fondets hovedformål er å aktivisere lokalsamfunnene til å verne om fornminner som kulturarv og kildemateriale for forskning, ved å gjøre fornminner tilgjengelige og forståelige, slik at de blir en ressurs for opplevelse og kunnskap.

Midlene skal benyttes til følgende formål:

1. Skjøtsel av fornminner i samsvar med rettledning fra arkeologiske fagfolk, med sikte på resultat av varig karakter. Skjøtsel innebærer rydding, pleie, tilretteleg­ging, skilting og annen form for informasjon. Fortrinnsvis prioriteres initiativ fra lokalsamfunn, av kommunal eller privat art. Tiltak hvor tilsvarende bidrag tilveiebrin­ges på annen måte kan prioriteres.

2. Påskjønnelse av personer som har gjort verdifulle funn, oppdagelser eller verneinnsats, og lojalt har fulgt kulturminne­lovens bestemmelser, og derved har beriket den lokale kulturhistorien. Kandidater foreslås av arkeologiske fagfolk. Inntil 1/10 av den årlige tildelingssum kan benyttes til dette.

3. Forskning som bidrar til ny kunnskap og formidling av lokalhistorie.

Til bekjentgjørelse av fondet kan det brukes inntil 1/15 av den årlige tildelingssum.

§ 5. Utdeling etter 4.1, 4.2 og 4.3 skjer etter søknad, og foretas av en komité bestående av de til enhver tid fungerende bestyrere av de 5 arkeologiske landsdelsmuséer.

§ 6. Når fondets styre måtte finne avgjørende grunner til delvis eller i sin helhet ikke å anvende den disponible del av årsrenten, skal denne tillegges fondets kapital eller oppspares for anvendelse et senere år. Forøvrig er fondet underlagt samme kontroll og regnskapsrevisjon som Nansenfondet.

§ 7. Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentliggjø­res i forbindelse med beretningen om Nansenfondets virksomhet.

Translate »