Søk

Rapporten for UNIFORs kapitalforvaltning gir en oversikt over formålet med forvaltningen for stiftelsene som har tegnet avtale med UNIFOR. Videre gjennomgås valgt forvaltningsmodell, investeringsstrategi, risikoområder og resultatet av forvaltningen for 2018.

 

OPPSUMMERING

 

En markedsportefølje med 65 % i globale aksjer og 35 % i globale kredittobligasjoner (investment grade) fikk i 2018 en negativ avkastning på 2,72 %. Verdensindeksen målt ved MSCI World falt med 3,3 % målt i norske kroner og MSCI Fremvoksende markeder falt med 9,5 %, mens globale kredittobligasjoner målt ved Barclay Global Corporate (Inv.grade) sikret i norske kroner, ga en avkastning på -0,5 %. Oslo Børs hovedindeks falt med 1,8 %.

 

Siste 10 år har UNIFORs modellportefølje hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på ca. 12,6 %.

 

Det ble i 2017 lagt om til en indeksnær portefølje med direkte plasseringer i globale aksje- og obligasjonsfond hos Storebrand og KLP. Porteføljen fokuserer på bærekraftige investeringer, og karbonavtrykket har blitt redusert
med 54 % i forhold til referanseindeksene.

 

Samlet forvaltningskapital pr årsskiftet er på NOK 2,24 milliarder. Samlet verdifall for stiftelsene i 2018 var på NOK 76 millioner. Forvaltningskostnaden i fondene som benyttes ligger på 0,1 – 0,13 %, avhengig av fondssammensetningen til den enkelte stiftelse.

 

UNIFOR administrerte og forvaltet ved årsskiftet kapitalen til totalt 218 stiftelser, legater og fond. Disse delte totalt ut NOK 40,8 millioner til sine respektive formål i 2018. Siste 10 år har de delt ut totalt NOK 406,3 millioner.

 

Det har i løpet av 2018 blitt avviklet 4 stiftelser på grunn av lav kapital, og slått sammen 5 stiftelser med sammenfallende formål. UNIFOR vil videreføre arbeidet med å tilby andre stiftelser, foreninger, og organisasjoner i Norge en
fornuftig og rimelig forvaltning gjennom UNIFOR-fondene.

 

UNIFORs administrative kostnader utgjør 0,24 % (eks.mva.) av samlet porteføljeverdi pr. 31.12.18.

 

Revisor bekreftet at UNIFORs rutiner og interne kontroll gjennom 2017 hadde fungert tilfredsstillende for alle vesentlige formål, og at det i forbindelse med interimsrevisjonen for 2018 ikke er funnet forhold som endrer dette.

 

Klikk her for å laste ned den fullstendige årsrapport for 2018.

Translate »