Søk

Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU.

UMBs forskningsfond er opprettet etter sammenslåing av en rekke stiftelser knyttet til tidligere Norges landbrukshøyskole. Fordeling av støttemidler til sluttmottakere og fagområder skal ivareta de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt. Høyeste tildelingsbeløp vil være 30 000 kroner.

Det deles ut midler til fagområdene skogfag og landbruksvitenskapelig forskning og undervisning. For nærmere informasjon omkring fordeling av de tilgjengelige midlene, vennligst se stiftelsens vedtekter.

Søknader må inneholde:

• En kort (maks. 3 sider) prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
• Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
• Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter
• En kort personbeskrivelse som gjør rede for søkers tilknytning til studieprogram, veileder og fakultet ved NMBU

Søknader som ikke fyller formkravene blir ikke vurdert.

Det deles ut totalt inntil  200 000 kr.

Søknadsfrist er 30.03.2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.
Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.
Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Translate »