Søk

Fondets styre stiller i år inntil NOK 277 000 til rådighet til fremme av norsk radiologisk forskning. Støtten gis i form av stipender og skal gå

1) direkte til vitenskapelige undersøkelser;

2) til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale;

3) til studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto. Fondet kan ikke utbetale lønn.

Søknaden skal minst inneholde beløp, plan for bruk av midlene, kort prosjektbeskrivelse og CV.

Ev. spørsmål kan rettes til UNIFOR eller sekretær i styret, Jarl Å. Jakobsen (j.a.jakobsen@medisin.uio.no).

Klikk her for å bli overført til fondets elektroniske søknadsskjema. 

Translate »