Søk

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som

– ivaretar norske sjøfolks velferd,
– belyser norske sjøfolks innsats,
– fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling eller
– bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Dette inkluderer også fartøyvern og museer, hjem for eldre sjøfolk, foreninger og kystlag, skoleskip, samt publikasjoner eller bokutgivelser.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

– søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
– budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
– finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

– organisasjonens vedtekter
– organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
– organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )

* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk her for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

 

Translate »