Søk

Stiftelsesforeningen har i dag sendt inn en omfattende høringsuttalelse til Næringsdepartementets forslag til endringer i Stiftelsesloven. UNIFOR har vært delaktig i utformingen av uttalelsen og styret stiller seg bak Stiftelsesforeningens kommentarer. 

Vi siterer foreningen:

Oppsummert er våre kommentarer slik:

 Stiftelsesforeningen støtter ikke departementets forslag om

 • å forby næringsvirksomhet i stiftelser.

 • å videreføre betegnelsen næringsdrivende stiftelse i stiftelsesloven.

 • å innføre nye gebyrer for saksbehandling i Stiftelsestilsynet.

 • nye regler for små pengeutdelende stiftelser, som vil innebære tvangsavvikling av eksisterende stiftelser.

 • at vilkårene i stiftelseslovens § 46 settes til side i saker om sammenslåing eller avvikling av små pengeutdelende stiftelser.

 • at grupper av stiftelser ikke skal registreres i Stiftelsesregisteret eller underlegges tilsyn av Stiftelsestilsynet.

Stiftelsesforeningen støtter departementets forslag om

 • elektronisk kommunikasjon mellom stiftelser og offentlige myndigheter (med visst forbehold)

 • rapportering av regnskapsopplysninger, men ikke departementets forslag til praktisk løsning for rapportering.

 • å bruke ordet stiftelse eller STI i stiftelsens foretaksnavn.

 • at minste grunnkapital for pengeutdelende stiftelser øker fra dagens minimumskrav som er kr. 100 000.

  Høringsbrevet finner du her.

Translate »