Søk

Det lyses ut inntil 192 000 kroner i stipendmidler til reiser og forskning for master- og doktorgradsstudenter ved NMBU.

UMBs forskningsfond er opprettet etter sammenslåing av en rekke stiftelser knyttet til tidligere Norges landbrukshøyskole. Fondet viderefører de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt.

Det deles ut midler til forskning og undervisning innen skogfag og landbruk. Det kan også søkes om støtte til reiser i Norge og utlandet.

Følgende formål prioriteres i 2023:

  • stipend til studenter og yngre forskere ved MINA innen skogfag og ved Institutt for eiendom og juss (Gudrun og Sigurd Haaheims Minnefond)
  • stipend til å fremme kvalitetsproduksjon av løvtrær og andre økosystemtjenester knyttet til løvskog (Ingeniør F. H. Frølichs fond)
  • stipend til landbruksvitenskapelig virksomhet (forskning og studiereiser) ved NMBU (Norges landbrukshøgskoles forskningsfond)
  • stipend til forskning og studiereiser innen 1) ugrasbiologi og ugrasbekjempelse, 2) jordkultur og gjødsling og 3) jordbruksforskningen generelt (NLHs fond for plantevern- og jordkulturforskning)
  • stipend til oppmuntring og støtte til forskningsarbeider, som utføres av Studentsamfunnets medlemmer (Tollef Kildes forskningsfond knyttet til Studentersamfunnet i Ås)

Søknader må inneholde:

– En kort (2 – 3 sider) populærvitenskapelig prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
– Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
– Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter
– En kort beskrivelse som viser søkers tilknytning til studie- eller ph.d.-program, veileder og fakultet ved NMBU

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal, og de som ikke fyller formkravene, blir ikke vurdert. Klikk her for å bli overført til årets søknadsskjema. 

Det er mulig å søke om inntil 30 000 kr.

Søknadsfristen er 14. april.