Søk

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av vitenskapelig materiale, konferanser og studiereiser i forbindelse med radiologisk forskning.

Fondet kan ikke utbetale lønn.

Årets ramme for søknadene er totalt kr 184.000,00.

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto.

Søknaden skrives på norsk eller engelsk og skal minst inneholde tittel, beløp, plan for bruk av midlene, kortprosjektbeskrivelse og CV.

En av søkerne må være medlem av Norsk radiologisk forening.

Klikk her for å bli overført til fondets nettside og elektroniske søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 15. september 2019

Ved spørsmål av faglig relevans ta kontakt med:

Jarl Å. Jakobsen, MD, Dr.med., MHA
Overlege, Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS.
Professor II, KLINMED, Det medisinske fakultet, UiO.
j.a.jakobsen@medisin.uio.no

 

 

UNIFOR bistår gjerne med teknisk søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen. Du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.


MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Translate »