Søk


Otto Løvenskiolds legat tilrettelegger for å dele ut inntil kr 65 000 i 2021. Midlene skal gå til juridiske kandidater med konkrete planer om studieopphold i utlandet. Vi er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige planlagte aktiviteter. Otto Løvenskiolds legat vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

 

HVEM KAN SØKE?

Legatets vedtekter setter noen formelle krav som søkere må oppfylle for å være aktuelle kandidater for stipend.

 

Du må

1) være jurist uteksaminert fra et norsk universitet

2) ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

3) være bosatt i Norge

4) være 38 år eller yngre ved tidspunkt for tildeling 

 

Kandidater som kan komme i betraktning er

1) jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning i utlandet

2) jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid

Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved, Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

 

Legatet tar imot stipendsøknader til og med 31. mars 2021.

Søknader fremmes elektronisk via legatets nettside. Klikk her for å bli overført til årets utlysning.

Translate »