Søk

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000.

Det skal i år deles ut inntil kr 150 000 i fondets ordinære utlysningsrunde. Beløpet tillegges videre ubrukte midler fra 2020 tilsvarende kr 100 000 som følge av Covid-19-pandemien. Det er følgelig totalt kr 250 000 tilgjengelig for utdeling i 2021. Dette tilsvarer 50 stipender ala kr 5 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som:

– har vært ansatt i minst 10 år

eller

– er alders- eller uførepensjonister som har vært ansatt ved OUS i minst 10 år

Du må være medlem av Norges Sykepleierforbund.

Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

Vi ber deg være tydelig i å beskrive hva et eventuelt bidrag fra Solgløttfondet skal gå til. Søknaden må vise til konkrete planer. Ved uspesifiserte planer anses søknaden som mangelfull og søker risikerer å få avslag.

Merk at fondet

1 ) IKKE gir støtte til ren ferie

2 ) KUN dekker utgifter til søker, ikke til ektefelle, barn osv

3) IKKE dekker utgifter ved abonnement til treningsstudio, e. l.

Søknadsfristen er 30. mars

Klikk her for å bli overført til Solgløttfondets nettside og dets elektroniske søknadsskjema. 

Translate »