Søk

Det lyses ut inntil 200 000 kroner i stipendmidler til reiser og forskning for master- og doktorgradsstudenter ved NMBU.

UMBs forskningsfond er opprettet etter sammenslåing av en rekke stiftelser knyttet til tidligere Norges landbrukshøyskole. Fondet viderefører de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt.

Det deles ut midler til forskning og undervisning innen skogfag og landbruk. For nærmere informasjon om fordeling av midler til utdeling, vennligst se stiftelsens vedtekter som du finner på fondets nettsider.

Søknader må inneholde:

  • En kort (2 – 3 sider) populærvitenskapelig prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
  • Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
  • Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter
  • En kort beskrivelse som viser søkers tilknytning til studie- eller ph.d.-program, veileder og fakultet ved NMBU

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal, og de som ikke fyller formkravene, blir ikke vurdert.

Det deles ut totalt inntil 200 000 kr, og høyeste søknadsbeløp er 30 000 kr.

Søknadsfristen er 30. mars. 

Klikk her for å bli overført til fondets nettside, vedtekter og søknadsskjema.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående korona-situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister. Fondet støtter også reiser og aktiviteter i Norge.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK:

Støtten skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt. Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Translate »