Søk

Fondets formål er å fremme anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) og ved Frischsenteret.

Støtte gis til tiltak som fremmer samarbeidet mellom de to institusjonene, og som bygger opp det faglige grunnlaget for dette.

Støtten gis i form av

1)  stipend for opphold av kortere eller lengre varighet ved andre forskningsinstitusjoner
2) stipend til kompetansebygging
3) økonomisk støtte til opphold ved instituttet eller ved Frischsenteret for forskere fra andre institusjoner i inn- eller utland

Annen støtte kan vurderes hvis den planlagte aktiviteten faller inn under fondets formål.

Det er ingen øvre grense for søknadsbeløpet, men fondet skal totalt dele ut inntil kr 100 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

– være tilknyttet Økonomisk Institutt (UiO) eller Frischsenteret
– ha konkrete planer som faller inn under fondets formål

Søknadsfrist er 31. mars

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

Klikk her for å bli overført til fondets nettside og elektroniske søknadsskjema. 

Translate »