Søk

«Professor Paul A. Owrens fond» er slått sammen med «Owrenforelesningene og Stormorkenfondet stiftelse», og utgjør i dag nye «Professor Paul A. Owrens fond».  Fondets formål er å støtte forskning i trombose, hemostase og atherosklerose som ledes og drives av fast ansatte i vitenskapelig stilling knyttet til Institutt for indremedisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Minst 9 % av de disponible midlene skal hvert år gå til dekning av utgiftene ved en årlig «Owrenforelesning» og tilhørende arrangementer.

 

Hvorfor slås stiftelsene sammen?

 

 • LIKELYDENDE FORMÅL

«Professor Paul A. Owrens fond» og «Owrenforelesningene og Stormorkenfondet stiftelse» hadde begge hver for seg som formål å støtte forskning innen hemostase-, trombose- og aterosklerose ved Institutt for indremedisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Det var dermed ikke nødvendig å foreta vesentlige endringer i vedtektene ved en sammenslåing.

 

 • ETT OG SAMME STYRE

Professor Paul A Owrens Fond og Owrenforelesningene og Stormorkenfondet stiftelse hadde ett og samme styre:

– Styret er ansvarlig for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene.

– Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, jfr. Stiftelsesloven § 30.

– Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål, jfr. Stiftelsesloven § 18.

 

 • EN MER EFFEKTIV, RASJONALISERT OG FORSVARLIG FORVALTNING OG DRIFT AV STIFTELSENE

Det er styrets vurdering at en sammenslåing av stiftelser tilrettelegger for en mer effektiv, rasjonalisert og forsvarlig forvaltning og drift av stiftelsene. Det medfører en betydelig reduksjon i ressursbruk og utgifter, noe som igjen resulterer i en økning i tilgjengelige midler for utdeling til den nye stiftelsens formål.

Det vises til at hver stiftelse hver for seg årlig betaler hvert sitt

 • honorar til forretningsfører
 • honorar til revisor
 • honorar for investeringer i fond
 • avgift til Stiftelsestilsynet

Hver stiftelse bruker videre separate ressurser på å utføre samme arbeidsoppgaver. Hver stiftelse 

 • må utarbeide hvert sitt årsregnskap
 • har samme styre, men behandler saker i separate protokoller
 • foretar utdelinger av midler til samme mottaker, men i separate utbetalinger
 • følger opp rapporteringer for bruk av utdelte midler separat, til tross for samme mottaker
 • har egne nettsider som må vedlikeholdes
Translate »