Søk

Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.

 

Legatstyret er sammensatt av representanter fra Døvekirkenes Fellesråd (heretter DKR), fra Stiftelsen Signo. Døveprosten er fast medlem av styret.

Styret består av: Vidar R. Sæle (styreleder / Signo), Ingrid Hoff Bodin (nestleder / DKR), Helle Heidi Hammerlund (DKR), Rune Anda (DKR), Berit Emilie Sørnypan (DKR) og Linda Berntzen Bhuller (Døveprost).

Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har faste søknadsfrister 15. januar og 15. august.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

For informasjon kan kontaktes info@felleslegatet.no.

I Felleslegatets vedtekter står det at følgende områder prioriteres:

a) Det kirkelig-sosiale døvearbeidet
b) Vanskeligstilte døve, også eldre
c) Utdannelse av døve. Hjelp til høyere utdannelse prioriteres også
d) Anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke
e) Arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signo’s aktiviteter
f) Støtte til utviklingen av tegnspråkferdigheter for personer som arbeider/skal arbeide blant døve.

Ovenstående a) til f) er ikke listet med prioriteringsrekkefølge.

For 2023 ønsker vi søknader som setter søkelys på a) Tegnspråk, b) Språktiltak og c) Diakonale tiltak.

Vedtektene over ad utdeling er laget av de som opprettet tidligere legaters særskilte vilkår.

Vi har laget punkter som er modernisert til dagens samfunn:

         – Tegnspråk
         – Døves livskvalitet
         – Døves identitet og deltakelse i samfunnets fellesskap
         – Tiltak som gir trygge døvemiljøer
         – Døves situasjon i arbeidslivet
         – Likestilling mellom døve og hørende
         – Diakonale tiltak som fremmer kirkelig-sosialt døvearbeid innenfor døves miljøer, herunder Stiftelsen Signo og Døvekirken
         – Utdanning:
           Motivere døve til å ta utdanning på alle nivå og bidra til å løse utfordringer/hindringer i utdanningsløpet og sikre kunnskapstilegnelse på linje med hørende.

 

Søknadsfristen er 15. august.