Søk

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. Det lyses i den anledning ut midler til to faggrupperinger:

  1. realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap
  2. humaniora, samfunnsfag, jus og teologi

I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe.

Bare unntaksvis vil søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.

SØKNADSFRISTEN ER 15. JANUAR

 

SØKNADEN
Det er utarbeidet en egen veileder med retningslinjer for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Klikk her for utdypende informasjon om hvilke krav styret stiller til søkere.

Alle søknader må leveres elektronisk i UNIFORs søknadsportal innen søknadsfristen 15. januar. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt ut ultimo mars – primo april. Søknader tildeles vanligvis ikke støtte utover kr 50 000.

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE:
Alle søkere må fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet tilknyttet sitt fagområde.

Du vil i søknadsskjemaet bli bedt om å laste opp følgende (obligatoriske) vedlegg i PDF-format:

1. CV
2. Publikasjonsliste
3. Prosjektbeskrivelse (søknadstekst) på maksimalt 2 sider
4. Budsjett

Se veilederen (klikk her) for utfyllende informasjon. Klikk her for å bli overført til utlysningens søknadsskjema

 

Følgende stiftelser inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond:

– Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme 

– A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond 

– Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning 

– Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv 

– Statoils Forskningsfond 

– Osebergfondet. Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner 

Klikk på stiftelsens navn for å bli overført til dens nettside og få tilgang til dens individuelle vedtekter

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen. Du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Translate »