Søk

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi.

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett- eller flerårige (inntil tre år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler.

Det skal i 2020 deles ut inntil  NOK 2 866 000.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen og søknadsskjemaet. 

SØKNADSFRIST 15.02.2020.

DET KAN VÆRE PROBLEMER MED Å FÅ SENDT INN SØKNADER GJENNOM HELSENETT/OUS. BENYTT DITT HJEMMENETTVERK ISTEDENFOR.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Målgruppen for FRIMED er forskningsgruppeledere med de beste forskningsprosjektene.

Alle faste vitenskapelig ansatte innen medisinske fag ved Universitetet i Oslo kan søke om midler fra UNIFOR-FRIMED. Vitenskapelig ansatte i åremålsstillinger er ikke fast ansatt, og kan derfor ikke søke. Forskere, postdoktorer og stipendiater som er ansatt i åremålsstillinger, kan kontakte sin gruppeleder og eventuelt innarbeide sine prosjekter i søknaden fra gruppeleder (som er fast vitenskapelig ansatt).

UNIFOR-FRIMED skal bidra til at flere norske forskningsgrupper kvalifiserer seg og blir konkurransedyktige med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Søkere med klare planer om å utarbeide søknader og nettverk rettet mot EU-midler vil prioriteres. Det kan maksimalt sendes inn én søknad fra hver forskningsgruppeleder.

Forskningsbevilgningene retter seg ikke mot de forskningsgruppene som allerede har store forskningsmidler til rådighet (for eksempel senterbevilgninger som SFF, SFI og Jebsen eller store EU-bevilgninger).

 

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på inntil fem sider. Prosjektbeskrivelsen skal innledes med et kort norskspråklig populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søknaden må også inkludere et oversiktlig budsjett for hele prosjektet som viser hvordan en eventuell tildeling skal brukes, publikasjonsliste for de siste fem årene og gruppeleders CV.

 

HVORDAN UTBETALES STØTTEN?

Forskningsgruppeleder kan søke om en rammebevilgning til et forskningsprosjekt. Innvilgede søknader vil vanligvis motta en flat sum som en rammebevilgning til prosjektet. Bevilgningene kan gis for inntil tre år av gangen. Flerårige bevilgninger utbetales som en årlig flat sum. Gruppeleder må hvert år legge fram en tilfredsstillende framdriftsrapport for å få tilsagn om bevilgning for kommende år.

Forskningsgruppeledere som har fått en flerårig bevilgning, kan ikke få ny bevilgning fra UNIFOR-FRIMED før perioden er utløpt.

Bevilgninger vil kun overføres til gruppelederens prosjektkonto ved Universitetet i Oslo.

 

RAPPORTERING

Alle mottakere av midler fra UNIFOR-FRIMED må levere en økonomisk rapport som redegjør for hvordan bevilgningen har blitt brukt.

Mottakere av flerårige bevilgninger må levere en årlig framdriftsrapport for prosjektet, som også inneholder økonomisk rapport samt publikasjonsliste og liste over avlagte doktorgrader fra forskningsgruppen det siste året.

Rapport skal leveres innen 15. februar påfølgende år. Manglende eller mangelfull rapportering kan føre til stans i videre utbetaling av bevilgningen og/eller krav om å få midlene tilbakebetalt.

 

HVILKE STIFTELSER INNGÅR I STØTTEORDNINGEN I 2020?

Klikk på den enkelte stiftelses navn for å bli videreført til stiftelsenes egne nettsider.

– Stiftelsen til diabetesforskning – gir midler til diabetesforskning ved UiO og OUS-HF

– Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo – støtter forskning på kreftsykdommer ved UiO

– Legatet til Henrik Homans Minde – støtter medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo

– Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen – støtter forskning innen revmatisme ved UiO og OUS-HF

– Joh. H. Andresens medisinske fond – støtter utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer.

– Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat – støtter forskning på aids og kreft ved UiO og OUS-HF

– Gertrude og Jack Nelsons fond for studier innenfor klinisk farmakologi – støtter forskning innen klinisk farmakologi

– Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo – gir stipend / økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo

– Johs I. Svanholms fond – støtter tuberkuloseforskning

– S. G. Sønneland Foundation, Oslo – støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved UiO

Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer – støtter medisinsk forskning

– Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse – støtter medisinsk forskning, fortrinnsvis på kreft og hjerte- og karsykdommer

Translate »