Søk

Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning.

Les utlysningstekster, vedtekter og veiledning nøye. Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Søknader som ikke er levert korrekt innen fristen vil ikke bli tatt til behandling. Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

 

Søknadsfrist er 1. Mars 2019.

 

REISESTIPEND FOR STIPENDIATER OG FORSKERE

 

Norges Tekniske Høgskoles Fond / The Norwegian Institute Of Technology’s Fund

Stiftelsen støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen. Stiftelsen deler ut reisestipend til ph.d.-kandidater innen teknologiske fag ved NTNU.

The fund supports activities related to the technological education and research at NTNU, by promoting scientific as well as practical studies and investigations within all subjects belonging to the master education in architecture and technology. The foundation awards travel grants to PhD students.

Klikk her for den komplette utlysningen /Click here for the complete announcement

Tilgjengelig beløp/ available funding: NOK 600 000

Søknadsfrist / application deadline: 01.03.2019

 

Tandberg Radiofabrikks Fond / Tandberg Radio Factorys Fund

Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.

The foundation supports research and initiatives at NTNU aimed at developing industrial activity in the field of electronics in Norway.

Klikk her for den komplette utlysningen /Click here for the complete announcement

Tilgjengelig beløp/ available funding: NOK 40 000

Søknadsfrist / application deadline: 01.03.2019

 

Christiania Spigerverks Og Gunnar Schjelderups Legat Til NTNU

Stiftelsen gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 45 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

STUDENTSTIPEND OG REISESTIPEND FOR STUDENTER OG PH.D-KANDIDATER

 

 Legat Til Henrik Homans Minne

Stiftelsen deler ut reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 190 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

 Forsknings- Og Undervisningsfondet i Trondheim

Stiftelsen gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Stiftelsen for forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet, NTNU

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (tidligere Det Medisinske Fakultet), NTNU. Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

 Tilgjengelig beløp: NOK 45 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

 Rainpower fond ved NTNU

Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 20 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Stud. Chem. Halvdan Wettres Minnelegat

Stiftelsen deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 12 500

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Hjelpefondet for studenter

Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU. Stipend i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner kan tildeles studenter som kan dokumentere at de på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 38 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

VITENSKAPELIGE STIPEND

 

 A/S M. H. Lundgreens enkes fond

Stiftelsens deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

 Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 120 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

 Alf Harborgs fond

Stiftelsen skal fremme klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

 Tilgjengelig beløp: NOK 70 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Norsk fond for klinisk kjemi

Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

 Tilgjengelig beløp: NOK 45 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

DnB NOR banks fond for NTNU

Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Stiftelsens formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 75 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 35 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Norsk Hydros forskningsfond ved NTNU

Stiftelsen støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 40 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsberg legat

Stiftelsen skal fremme tremasse-, cellulose- og papirindustri og industrigrener knyttet til dette gjennom utdeling av vitenskapelige stipend ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 40 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

  

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 200 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 80 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU

Stiftelsen skal gi stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 20 000

Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Translate »