Søk

NTNU – UTLYSNINGER 2020

Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra hele 25 stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning.

Les utlysningstekster, vedtekter og veiledning nøye. Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknader som ikke er levert korrekt innen fristen vil ikke bli tatt til behandling. Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

Søknadsfrist er 1. Mars 2020.

REISESTIPEND FOR STIPENDIATER OG FORSKERE

 1. Norges Tekniske Høgskoles Fond / The Norwegian Institute Of Technology’s Fund

Stiftelsen støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen. Stiftelsen deler ut reisestipend til ph.d.-kandidater innen teknologiske fag ved NTNU.

The fund supports activities related to the technological education and research at NTNU, by promoting scientific as well as practical studies and investigations within all subjects belonging to the master education in architecture and technology. The foundation awards travel grants to PhD students.

Klikk her for den komplette utlysningen /Click here for the complete announcement

Tilgjengelig beløp/ available funding: NOK 740 000

Søknadsfrist / application deadline: 01.03.2020

 1. Tandberg Radiofabrikks Fond / Tandberg Radio Factorys Fund

Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.

The foundation supports research and initiatives at NTNU aimed at developing industrial activity in the field of electronics in Norway.

Klikk her for den komplette utlysningen /Click here for the complete announcement

Tilgjengelig beløp/ available funding: NOK 54 000

Søknadsfrist / application deadline: 01.03.2020

 1. Christiania Spigerverks Og Gunnar Schjelderups Legat Til NTNU

Stiftelsen gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 60 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

STUDENTSTIPEND OG REISESTIPEND FOR STUDENTER OG PH.D-KANDIDATER

 1. Legat Til Henrik Homans Minne

Stiftelsen deler ut reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 240 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Forsknings- Og Undervisningsfondet i Trondheim

Stiftelsen gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

 Tilgjengelig beløp: NOK 35 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Stiftelsen for forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet, NTNU

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (tidligere Det Medisinske Fakultet), NTNU. Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

 Tilgjengelig beløp: NOK 55 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Rainpower fond ved NTNU

Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 23 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

    9. Stud. Chem. Halvdan Wettres Minnelegat

Stiftelsen deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 15 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Hjelpefondet for studenter

 Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU. Stipend i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner kan tildeles studenter som kan dokumentere at de på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer.

 Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 38 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

VITENSKAPELIGE STIPEND

 11. A/S M. H. Lundgreens enkes fond

Stiftelsens deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 40 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 137 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Alf Harborgs fond

Stiftelsen skal fremme klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

 Tilgjengelig beløp: NOK 82 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Norsk fond for klinisk kjemi

Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 58 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. DnB NOR banks fond for NTNU

Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 60 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Stiftelsens formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 90 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 43 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

    18. Norsk Hydros forskningsfond ved NTNU

Stiftelsen støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 51 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsberg legat

Stiftelsen skal fremme tremasse-, cellulose- og papirindustri og industrigrener knyttet til dette gjennom utdeling av vitenskapelige stipend ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 46 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Stiftelse til Anders Löfgrens minne

Stiftelsen skal støtte masterstudenter i samfunnsgeografi.

Midlene kan gå til studiereise/feltarbeid, publisering og deltakelse på seminar/konferanse.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 35 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 1. Sparebanken Midt-Norges gavefond til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Stiftelsen skal støtte forskning eller annet vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 60 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

 22. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 200 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

  23. Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 80 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 24. Fondet til professor Leif Tronstads minne

Stiftelsen skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.

 Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen

Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 25. Nordea Bank Norges legat til NTNU

Stiftelsen støtter den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved NTNU som kan ha betydning for det norske bankvesen.

 Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen

 Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

Søknadsfrist: 01.03.2020

 

Translate »