Søk

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2021. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning.

Det er i år flere av stiftelsene som lyser ut ubrukte midler fra 2020 som følge av Covid-19. Det er følgelig flere midler tilgjengelig for utdeling i 2021 enn til vanlig. 

Stiftelsene er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Stiftelsene vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.  

Stiftelsene tilrettelegger for stipendutdelinger på bakgrunn av bærekraftige investeringer.

Les utlysningstekster, vedtekter og veiledning nøye. Søknader sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknader som ikke er levert korrekt innen fristen vil ikke bli tatt til behandling. Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

Søknadsfristen for samtlige stiftelser 1. mars 2021.

Klikk på den aktuelle stiftelsens navn for å bli overført til dens nettside og elektroniske søknadsskjema.

 

Norges Tekniske Høgskoles Fond / The Norwegian Institute Of Technology’s Fund

Stiftelsen støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen. Stiftelsen deler ut reisestipend til ph.d.-kandidater innen teknologiske fag ved NTNU.

The fund supports activities related to the technological education and research at NTNU, by promoting scientific as well as practical studies and investigations within all subjects belonging to the master education in architecture and technology. The foundation awards travel grants to PhD students.

Tilgjengelig beløp/ available funding: NOK 1 205 000

 

Tandberg Radiofabrikks Fond / Tandberg Radio Factorys Fund

Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.

The foundation supports research and initiatives at NTNU aimed at developing industrial activity in the field of electronics in Norway.

Tilgjengelig beløp/ available funding: NOK 62 000

 

Christiania Spigerverks Og Gunnar Schjelderups Legat Til NTNU

Stiftelsen gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi.

Tilgjengelig beløp: NOK 86 000

 

Legat Til Henrik Homans Minne

Stiftelsen deler ut reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 381 000

 

Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU

Stiftelsen skal gi stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet.

Tilgjengelig beløp: NOK 26 000

  

Forsknings- Og Undervisningsfondet i Trondheim

Stiftelsen gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder.

Tilgjengelig beløp: NOK 52 000

 

Stiftelsen for forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet, NTNU

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (tidligere Det Medisinske Fakultet), NTNU. Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Tilgjengelig beløp: NOK 72 000

 

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 86 000

 

Rainpower fond ved NTNU

Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Tilgjengelig beløp: NOK 24 000

 

Stud. Chem. Halvdan Wettres Minnelegat

Stiftelsen deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

 

Hjelpefondet for studenter

Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU. Stipend i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner kan tildeles studenter som kan dokumentere at de på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer.

Tilgjengelig beløp: NOK 40 000

 

A/S M. H. Lundgreens enkes fond

 

Stiftelsens deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 83 000

 

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Tilgjengelig beløp: NOK 145 000

 

Alf Harborgs fond

Stiftelsen skal fremme klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Tilgjengelig beløp: NOK 87 000

 

Norsk fond for klinisk kjemi

Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000

 

DnB NOR banks fond for NTNU

Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.

Tilgjengelig beløp: NOK 61 000

 

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Stiftelsens formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Tilgjengelig beløp: NOK 184 000

 

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 44 000

 

Norsk Hydros forskningsfond ved NTNU

Stiftelsen støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri.

Tilgjengelig beløp: NOK 69 000

 

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsberg legat

Stiftelsen skal fremme tremasse-, cellulose- og papirindustri og industrigrener knyttet til dette gjennom utdeling av vitenskapelige stipend ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 95 000

 

Stiftelse til Anders Löfgrens minne

Stiftelsen skal støtte masterstudenter i samfunnsgeografi.

Midlene kan gå til studiereise/feltarbeid, publisering og deltakelse på seminar/konferanse.

Tilgjengelig beløp: NOK 35 000

 

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 200 000

 

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Tilgjengelig beløp: NOK 156 000

 

Fondet til professor Leif Tronstads minne

Stiftelsen skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.

Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

 

Nordea Bank Norges legat til NTNU

Stiftelsen støtter den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved NTNU som kan ha betydning for det norske bankvesen.

Tilgjengelig beløp: NOK 25 000

Translate »