Søk

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2022. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning.

Samtlige NTNU-stiftelser tilrettelegger for stipendutdelinger på bakgrunn av bærekraftige investeringer.

Les utlysningstekster, vedtekter og veiledning nøye. Søknader må sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal via den respektive stiftelsens nettside.

Søknader som ikke er levert korrekt innen fristen vil ikke bli tatt til behandling. Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

Søknadsfristen for samtlige stiftelser 1. mars 2022.

Klikk på stiftelsens navn for å bli overført til den aktuelle utlysningen og det elektroniske søknadsskjemaet.

Listen over stiftelser er ikke uttømmende med hensyn til søknadsmuligheter for personer med tilknytning til NTNU. Klikk her for en komplett oversikt over alle aktive utlysninger hos UNIFOR.

 

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Legatet støtter geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000.

Tilgjengelig beløp: NOK 200 000

Legatet er eksternt, men kandidater ved NTNU kan søke.

 

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Legatet deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Tilgjengelig beløp: NOK 150 000

 

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Legatet bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Tilgjengelig beløp: NOK 150 000

 

Christiania Spigerverks Og Gunnar Schjelderups Legat Til NTNU

Legatet gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi.

Tilgjengelig beløp: NOK 96 000

 

DnB NOR banks fond for NTNU

Fondet støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.

Tilgjengelig beløp: NOK 65 000

 

Stimulus – Fondet for modernisering av undervisning og læring i ingeniørutdanningen BA ved NTNU

Fondets formål er å støtte tiltak for utvikling og fornying av undervisningsmetoder, læringsformer og studentmiljø for ingeniørutdanning BA ved NTNU. Støtte gis til

  1. Ansatte ved Forvaltningsutvalg for Ingeniørutdanning ved NTNU til
  2. Studenter innrullert i ingeniørutdanning BA ved NTNU til
  3. Innkjøp av utstyr og inventar, samt tiltak innen bygg og anleggssektoren ved fakultetene som tilbyr Ingeniørutdanning BA ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 65 000

 

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Fondets formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Tilgjengelig beløp: NOK 150 000

 

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 215 000

 

Norsk fond for klinisk kjemi

Fondet gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000

 

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Legatet skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 80 000

 

Legat Til Henrik Homans Minne

Legatet deler ut reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 350 000

 

Norsk Hydros forskningsfond ved NTNU

Fondet støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri.

Tilgjengelig beløp: NOK 58 000

 

Rainpower fond ved NTNU

Fondet støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000

 

A/S M. H. Lundgreens enkes fond

Fondet deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 47 000

 

Tandberg Radiofabrikks Fond / Tandberg Radio Factorys Fund

Fondet støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.

Tilgjengelig beløp: NOK 66 000

 

Norges Tekniske Høgskoles Fond

Fondet støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen. Stiftelsen deler ut reisestipend til ph.d.-kandidater innen teknologiske fag ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 1 300 000

 

Alf Harborgs fond

Fondet skal fremme klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Tilgjengelig beløp: NOK 91 000

 

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsberg legat

Legatet skal fremme tremasse-, cellulose- og papirindustri og industrigrener knyttet til dette gjennom utdeling av vitenskapelige stipend ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000

 

Fondet til professor Leif Tronstads minne

Fondet skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.

 Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

 

Stud. Chem. Halvdan Wettres Minnelegat

Legatet deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Tilgjengelig beløp: NOK 16 000

 

Forsknings- Og Undervisningsfondet i Trondheim

Fondet gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder.

Tilgjengelig beløp: NOK 39 000

 

Sparebanken Midt-Norges gavefond til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Fondet støtter forskning eller annet vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag.

Tilgjengelig beløp: 127 000

 

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Fondet gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 61 000

 

Stiftelsen for forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet, NTNU

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (tidligere Det Medisinske Fakultet), NTNU. Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000

 

Faste og Flory Svendsen og Ingolf Dahls gave til musikklivet

Stiftelsens formål er å fremme musikklivet i Trøndelag. Det deles ut stipender til ansatte og studenter ved Institutt for musikk, NTNU.

Tilgjengelig beløp: NOK 95 000

  

Stiftelse til Anders Löfgrens minne

Stiftelsen skal støtte masterstudenter i samfunnsgeografi. Midlene kan gå til studiereise/feltarbeid, publisering og deltakelse på seminar/konferanse.

Tilgjengelig beløp: NOK 40 000

Translate »