Søk

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2023. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning.

Samtlige NTNU-stiftelser tilrettelegger for stipendutdelinger på bakgrunn av bærekraftige investeringer.

Les utlysningstekster, vedtekter og veiledning nøye. Søknader må sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal via den respektive stiftelsens nettside.

Søknader som ikke er levert korrekt innen fristen vil ikke bli tatt til behandling. Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

Søknadsfristen for samtlige stiftelser er 1. mars 2023.

Klikk på stiftelsens navn for å bli overført til den aktuelle utlysningen og det elektroniske søknadsskjemaet.

Listen over stiftelser er ikke uttømmende med hensyn til søknadsmuligheter for personer med tilknytning til NTNU. Klikk her for en komplett oversikt over alle aktive utlysninger hos UNIFOR.

 

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Legatet støtter geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren.

Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Legatet skal totalt dele ut inntil kr 300 000.

Legatet er eksternt, men kandidater ved NTNU kan søke.

 

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Legatet deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Det deles tradisjonelt ut stipendier i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal i år totalt deles ut 120 000 kr. 

 

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Legatet bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år totalt deles ut 150 000 kr. 

 

Nordea Bank Norges legat ved NTNU

Legatet støtter vitenskapelig forskning og yrkesopplæring ved NTNU som kan ha betydning for det norske bankvesen. 

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år totalt deles ut inntil 350 000 kr.

 

Christiania Spigerverks Og Gunnar Schjelderups Legat Til NTNU

Legatet gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi. Støtten gis i form av reisestipend ifm. studiereiser.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 20 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Legatet skal i år dele ut totalt inntil 100 000 kr.

 

DnB NOR banks fond for NTNU

Fondet støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den (1) teknologiske utdanning og forskning og (2) norsk næringsliv.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil 65 000 kr.

 

Stimulus – Fondet for modernisering av undervisning og læring i ingeniørutdanningen BA ved NTNU

Fondet støtter tiltak for utvikling og fornying av undervisningsmetoder, læringsformer og studentmiljø for ingeniørutdanning bachelor (BA) ved NTNU. Følgende kan søke støtte:

 1. Ansatte tilknyttet ingeniørutdanning BA ved NTNU ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Fakultet for naturvitenskap (NV) og Fakultet for økonomi (ØK).
 1. Studenter innrullert i ingeniørutdanning BA ved NTNU.

Det gis også støtte til innkjøp av utstyr og inventar, samt tiltak innen bygg og anleggssektoren ved fakultetene som tilbyr Ingeniørutdanning BA ved NTNU.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil kr 65 000.

 

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Fondets formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Det deles tradisjonelt ut støtte i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut totalt inntil kr 105 000.

 

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU. Støtte gis særlig til utviklingstiltak ved et fakultet, som innebærer samarbeid med brukerne av NTNUs etter- og videreutdanning, og som bidrar til å styrke den faglige utviklingen innen de teknologiske fagene ved NTNU.

Det deles tradisjonelt ut støtte i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil 215 000 kr. 

 

Norsk fond for klinisk kjemi

Fondet gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge. Støtte gis i form av bidrag til kongressdeltakelser som er faglig relevante for medisinsk biokjemi.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 20 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger.

 

Hjelpefondet for studenter

Fondet støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU som på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer.

Det deles ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 10 000 kr. 

 

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Legatet fremmer vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU. Det gis også støtte til formål som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 40 000 kr. Det skal i år deles ut inntil 50 000 kr.

 

Legat Til Henrik Homans Minne

Legatet gir reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. Aktuelle kandidater

 1. er studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU
 2. har fullført en relevant reise
 3. søker ved første søknadsfrist etter hjemkomst

Legatet deler ut stipend i tråd med egen sats for området den aktuelle reisen er gjennomført til. Stipender deles ut i størrelsesordenen 1 500 kr – 6 000 kr.

Det er mulig å søke støtte fra stiftelsen flere ganger, men ikke mer enn en gang per reise.

 

Norsk Hydros forskningsfond ved NTNU

Fondet støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri. Forskningsarbeidet skal være knyttet til teknologisk utdanning og forskning og foregå ved NTNU.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 30 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil kr 60 000.

 

Rainpower fond ved NTNU

Fondet støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 20 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil kr 400 000. 

 

A/S M. H. Lundgreens enkes fond

Fondet deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 20 000 kr. Det skal i år deles ut totalt inntil kr 50 000.

 

Tandberg Radiofabrikks Fond / Tandberg Radio Factorys Fund

Fondet støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.

Støtten gis i form av vitenskapelige- og reisestipend. Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Det skal i år deles ut inntil 70 000 kr.

 

Norges Tekniske Høgskoles Fond

Fondet støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU. Det fremmer både vitenskapelige og praktiske studier, og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen.

Ordinært tildelingsbeløp er inntil NOK 25 000, men særlig gode søknader kan få tildelt høyere beløp. Prioriterte formål er

 • reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid
 • deltagelse på sommerskole eller lignende
 • studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid.

 

Alf Harborgs fond

Fondet støtter klinisk og basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 20 000 kr – 80 000 kr.

 

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsberg legat

Legatet fremmer tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener. Støtte gis i form av vitenskapelige stipender.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil kr 100 000.

 

Stud. Chem. Halvdan Wettres Minnelegat

Legatet deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 1 000 kr – 5 000 kr.

I tråd med legatets vedtekter skal aktuelle kandidater

 • være kjemistudent ved teknologistudiet ved NTNU
 • ha konkrete planer om reise
 • representere livsglede, arbeidsglede og dyktighet

 

Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU

Fondet gir stipender til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet. Det er ønskelig at mottakere skal få best mulig kjennskap til fremmede forhold og språk.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil kr 350 000.

 

Forsknings- Og Undervisningsfondet i Trondheim

Fondet gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder. Normalt tildelingsbeløp er 5 000–10 000 kroner, som skal dekke dokumenterte reise- og oppholdskostnader.

 

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Fondet gir vitenskapelige- og reisestipend til dr. ing.-studenter ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil 65 000 kr.

 

Stiftelsen for forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet, NTNU

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU). Støtte gis fortrinnsvis i form av reisestipend og bidrag til dekke av driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Deltakelser på konferanser eller kurs dekkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes om forskerlinjestudenten skal bidra i form av poster eller foredrag for å presentere egne forskningsresultater.

Midlene skal ikke brukes til å dekke lønnsutgifter eller innkjøp av PC.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 25 000 kr.

 

Stiftelse til Anders Löfgrens minne

Stiftelsen støtter masterstudenter i samfunnsgeografi. Vel begrunnede søknader av høy kvalitet innen feltet «queer geography», «disability studies» og ungdomsforskning gis fortrinnsrett ved ellers like gode søknader.

Støtten gis i form av studiestipend i størrelsesordenen 10 000 kr – 40 000 kr. 

 

 

 

Translate »